Verkiezingsprogramma 2015 – 2019 PvdA-HHNK

8 januari 2015
Succes

De PvdA heeft in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de afgelopen periode in het dagelijks bestuur mee mogen besturen.
Met succes is er bijvoorbeeld een mooi project bij de Hondsbossche Zeewering en op Texel bij de Prins Hendrikpolder gestart waarbij natuur, recreatie en waterveiligheid gebundeld zijn.
Ook hebben we met het oog op de klimaatverandering een Deltaplan opgesteld. Hierin is met alle betrokkenen een visie ontwikkeld voor waterbeheer op de lange termijn.

Voor u

In het mooie Noord Holland boven het Noordzeekanaal voert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het waterbeheer uit, zorgt voor uw waterveiligheid en voor voldoende en schoon water. Dat gebeurt allemaal in een gebied dat aan drie kanten is omsloten door water en voor 90 % beneden zeeniveau ligt.
De uitvoering van deze taken gebeurt in goede samenwerking met belanghebbenden.
Dat bent u als burger, dat zijn de gemeentes, provincie, natuurorganisaties, de agrarische sector en het bedrijfsleven.
In deze belangenafweging blijft de PvdA zich inzetten voor droge voeten en een aangename beleving van schoon water in uw natuurlijke omgeving.

PvdA Speerpunten:
 •  Meer Waterveiligheid
  We spelen in op de klimaatverandering met investeringen in natuurlijke oplossingen voor kustversterking en waterberging en we bestrijden bodemdaling.
 •  Stimuleren regionale werkgelegenheid.
  De werkgelegenheid bij de projecten van HHNK wordt waar mogelijk regionaal ingevuld.
 •  Eerlijk delen!
  We strijden tegen afwenteling van agrarische lasten op de gewone burgers en zorgen voor een acceptabel kwijtscheldingsbeleid.
 •  Inzetten op duurzaamheid.
  De PvdA wil grondstoffen uit vervuild water hergebruiken en duurzame energiebronnen benutten. HHNK geeft het goede voorbeeld!
 •  Behoud landschap Noord-Holland.
  De PvdA beschermt de cultuurhistorische waarde van onze polders en waterwerken.Wij zetten daarbij in op een sterke, sociale en groene aanpak:
STERK
 1. De PvdA wil een sterke kustverdediging. Achter de duinen en dijken moet veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kunnen worden.
 2. De PvdA gaat voor een robuust watersysteem waarin zowel wateroverlast als periodes van droogte goed moeten kunnen worden opgevangen. Een goede waterberging is daarbij essentieel.
 3. De ruimte wordt schaars. Bij onze projecten willen wij meervoudig gebruik als leidraad.
 4. De PvdA vindt dat water bepalend is voor wat waar wel of niet kan. Een diepe polder ofhet veenweidegebied: elk gebied vraagt zijn eigen aanpak. Zo houden we Noord Hollandtoekomstbestendig en kunnen we bodemdaling beperken.
 5. Binnen het waterschap moeten we ons bezig houden met onze kerntaken. Hetwegenbeheer past daar niet in. Wij willen dat de gemeentes deze taak overnemen zodatwij kunnen doen waar we goed in zijn: waterbeheer.
 6. We zien erop toe dat het waterschap efficiënt en doelmatig werkt. De PvdA kijkt bij allesof er sprake is van nut en noodzaak.
 7. Wij hebben een uitgebreid netwerk binnen de samenleving en goede relaties metmaatschappelijke organisaties en bedrijven. Ons waterschap staat niet op zichzelf en samenwerken is van groot belang bij het uitoefenen van onze taken. Goede communicatie met betrokkenen staat voorop.
 8. De PvdA is gehecht aan de cultuurhistorie van het gebied. Het verleden van het waterschap blijft zichtbaar door de instandhouding van de vele gemalen, molens en andere waterschapsobjecten. De PvdA vindt het belangrijk om kunst te integreren in projecten van het waterschap.
SOCIAAL
 1. De PvdA is voor een acceptabele kwijtscheldingsregeling voor inwoners en ondernemers die de waterschapsbelasting niet of nauwelijks kunnen betalen.
 2. Vanzelfsprekend vinden we het dat de gebruiker betaalt en dat een groter voordeel ook een hogere belasting rechtvaardigt.
 3. Wij zijn voor een eerlijke lastenverdeling. Dat betekent dat de waterschapslasten van de agrarische sector niet mogen worden overgeheveld naar de inwoners van stedelijke gebieden.
 4. De PvdA vindt dat de werkgelegenheid, die door onze projecten ontstaat, zoveel als mogelijk regionaal wordt ingevuld.
 5. Bovendien willen wij als werkgever een sociaal beleid ten aanzien van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vragen datzelfde van de bedrijven die voor ons werk verrichten.
 6. De PvdA waakt er voor dat het water van iedereen is. Dat betekent naast een goede aan- en afvoer van water voor de agrariërs ook schoon zwemwater en behoud en versterking van natuurgebieden.
GROEN
 1. De PvdA is zuinig op ons gebied. Het water in de stad en op het platteland moet schoon zijn. Wij willen minder bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het oppervlaktewater. Dat vraagt om goede afspraken met de gebruikers.
 2. Binnen de waterzuivering wil de PvdA verder innoveren om het water schoner te krijgen. Dat is goed voor mens en natuur.
 3. Grondstoffen uit het vervuilde water willen we zoveel mogelijk hergebruiken.
 4. Binnen onze bedrijfsvoering willen we meer nadruk op energiebesparing en gebruik vanduurzame energiebronnen.
 5. Bij de uitoefening van onze taken staan wij voor een groene aanpak: een dijk voorwaterveiligheid is hard als het moet en zacht als het kan. Zoveel mogelijk ruimte voor de natuur en voor medegebruik is ons uitgangspunt. Wat ons betreft geldt ook voor alle waterkanten dat er volop ruimte is voor flora en fauna.
 6. De PvdA wil op een duurzame wijze inspelen op de klimaatverandering: natuurlijke oplossingen voor kustversterkingen, vasthouden van gebiedseigen water en watervriendelijk beleid voor de stedelijke gebieden.
 7. De PvdA ondersteunt het streven van het waterschap om zoveel mogelijk energieneutraal te worden. Inzet van gedroogd slib in groene stroom productie, spaarzame verlichting op polderwegen en dubbelgebruik ruimte van waterberging en zonnecollectoren zijn daar voorbeelden van.
 8. Een gezond watersysteem voorziet in uitwisseling van leven tussen de verschillende peilen en polders. De PvdA vraagt bij groot onderhoud of renovatie van kunstwerken en gemalen vispasseerbaarheidsmaatregelen te nemen.