Agenda van de toekomst

14 mei 2018

Op initiatief van dijkgraaf Luc Kohsiek is het algemeen bestuur gestart met een serie oriënterende en verkennende bijeenkomsten over de ontwikkelingen rond de waterschappen. Het gaat om onze taakuitoefening in relatie tot klimatologische-, technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen.

Taken

De taken van het waterschap gaan niet wezenlijk veranderen. Die taken zijn het voorkomen en waar nodig beperken van overstroming, wateroverlast en watertekort in samenhang met het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit en tevens het vervullen van maatschappelijke functies van het watersysteem. Hoe het waterschap die taken wil en kan uitvoeren wordt sterk beïnvloed door de snelle ontwikkelingen om ons heen waar het waterschap op zal moeten inspelen en reageren.

Themabijeenkomsten

In de eerste bijeenkomst is het AB bijgepraat over drie thema’s: klimaatverandering door Bart van de Hurk (KNMI), technologische ontwikkeling door Bart Molendijk (Katapult) en maatschappelijke ontwikkelingen door Jan Rotmans (Erasmus Universiteit). Volgens het KNMI gaat de opwarming van de aarde in een sneller tempo dan eerst voorzien met gevolg een grilliger en minder voorspelbaar weerbeeld. Bovendien is er een risico dat de zeespiegelstijging aanzienlijk hoger uitkomt dan tot nu toe gedacht. Technologie ontwikkelt zich steeds sneller met revolutionaire sprongen. Van een lineaire strategie (een doel stellen en stapje voor stapje dat zien te bereiken) zullen we meer hap snap moeten reageren en kansen grijpen die zich aandienen. Tot slot maatschappelijk, veel meer maatwerk en samen met inwoners/burgers de dingen tot stand brengen die gewenst of nodig zijn. De aanstaande omgevingswet biedt daarvoor het raamwerk.

Gesprek met buitenwereld

In de vervolgbijeenkomsten is op deze thema’s verder gewerkt, eerst met de AB leden en medewerkers van HHNK en vervolgens met maatschappelijke partners en betrokkenen. Voor de klimaatverandering zijn de effecten en oplossingen met elkaar besproken. De hoofdgedachte is om vooral zeewaartse preventie te plegen voor de waterveiligheid maar wees daarbij zuinig met zand. En…misschien wordt droogte en hittestress wel belangrijker dan het wateroverlast probleem. Op gebied van technologie ging de gedachtewisseling naar het zorgen voor een open houding voor nieuwe toepassingen, omarm innovatie maar blijf het wel zien als hulpmiddel, niet als doel op zich. En maatschappelijk, betrek de omgeving veel eerder bij de opgaven waar het waterschap voor staat. Dat betekent dus niet eerst zelf de oplossing uitdenken en aan de omgeving voorleggen als een soort voldongen feit.

Vervolg

Er komt nog een vervolg en uiteindelijk wordt dit oriëntatie programma afgesloten met het watersymposium op 18 oktober 2018. Noteer al vast de datum, wordt machtig interessant!

Fijko van der Laan

Woordvoerder Water en Wegen