Begroting 2019

5 november 2018

Een bescheiden verhoging van de tarieven, zonneparken en veel werk aan dijken, zuiveringen en watergangen. De bestuurders van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bespreken de laatste begroting van deze bestuursperiode.

In de commissies BMW en W&W werd op 31 oktober de begroting 2019 voor de eerste keer besproken. De commissie Bestuur, Middelen en Waterketen behandelde het algemene (financiële) beeld en, zoals de naam al zegt, de hoofdstukken die gaan over bedrijfsvoering en de waterketen. In de commissie Water en Wegen werden behandeld de hoofdstukken over waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, gezond water en veilige (vaar)wegen. De begroting 2019 is de uitwerking van de eerste jaarschijf van de in juni goedgekeurde Perspectiefnota (PN). Deze PN geeft een meerjarig beeld van de ontwikkelingen die de komende tijd op ons waterschap afkomen zoals klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Werd er in de PN nog uitgegaan van een stijging van de waterschapsbelastingen met ongeveer 0,9%, dan komt de begroting 2019 nu op een gemiddelde stijging van 1,5% als gevolg van salarisstijgingen voor het personeel, hogere kosten door de economische groei en inflatie. De PvdA-fractie vindt dat acceptabel. Eigenlijk zouden de waterschapsbelastingen zelfs meer moeten stijgen maar door het inzetten van de reserves (watersysteem en zuivering) kan de stijging worden beperkt. De watersysteemreserve gaat daardoor in 2019 wel negatief worden door het overloopeffect van het resultaat van 2018.

Wat gaat het waterschap in 2019 doen met dat belastinggeld?

  • Op gebied van waterveiligheid (54,1M€) worden de versterkingsopgaven uit het HWBP (Hoogwater Bescherming Programma) voortgezet: er wordt gestart met de Markermeerdijken en er wordt doorgegaan met versterking op Texel en bij Den Oever. En er moeten ook in 2019 de noodzakelijke beoordelingen van dijktrajecten worden uitgevoerd.
  • Om wateroverlast te beperken (57,8M€) wordt de laatste van 120 polders op orde gebracht, renoveren en vervangen we gemalen, maken afspraken over de overname van stedelijk water en uiteraard zorgen we voor de afvoer van overtollig water.
  • Voor het voorkomen van watertekort (0,9M€) komt het vooral aan op plannen maken, zoals de afgelopen zomer heeft geleerd. Daarbij maken we gebiedsgerichte afspraken onder andere over de verdringingsreeks. Via het zogenoemde Landbouwportaal worden agrariërs met subsidie gestimuleerd om maatregelen te nemen in hun bedrijfsvoering.
  • Voor gezond water (6,3M€) worden weer enkele vismigratieknelpunten opgelost en wordt een maatregelenpakket opgesteld dat ervoor zorgt dat het waterschap voldoet aan de waterkwaliteitsdoelen voor 2027.
  • Voor schoon water wordt gewerkt aan verduurzaming van de zuiveringinstallaties en worden plannen voor vernieuwing gemaakt. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke aanpak van microverontreinigingen.
  • Voor de veilige (vaar)wegen (23,3M€) gaan we door met de overdracht van de buitenwegen aan gemeenten (loopt door tot 2025). De wegen die het waterschap nog beheert worden als goed huisvader op orde gehouden. Met de provincie evalueren we het contract over de vaarwegbeheertaak.
  • Het waterschap bereidt zich voor op verandering van de waterschapsbelastingen. De waterschapsverkiezingen van 2019 vragen extra aandacht. Communicatie en het benutten van tien iconische erfgoedobjecten zullen bijdragen aan een groter waterbewustzijn van de inwoners. Er komen twintig participatiebanen bij en er wordt een systeem ontwikkeld voor de social return bij aanbestedingen.

De PvdA-fractie heeft geen bedenkingen bij het begrotingsvoorstel, dat op 14 november in het algemeen bestuur zal worden besproken. Op het gebied van klimaat en energie is HHNK goed bezig (denk maar aan alle zonneparken bij de zuiveringen) en ook de reguliere taken worden adequaat uitgevoerd voor onze ca. 1,2 miljoen inwoners, op een oppervlakte van 1.964 km2, met 140 km2 open water en voor 92% onder zeeniveau.