Energiefabrieken en zonneparken

13 december 2017
Slib is afval

De 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn verantwoordelijk voor 97 % van het totale gasverbruik van het schap. Ze produceren daarnaast grote hoeveelheden slib. Dat resteert na zuivering. Vroeger werd het slib afgezet in de landbouw, als meststof. Sinds de jaren 90 is dat niet meer toegestaan: teveel verontreinigingen in het slib. Slib werd ongewenst afval.

Afval is grondstof voor energiefabriek

Tegenwoordig zien we slib echter niet meer als afval maar als bron van energie en grondstoffen. HHNK is samen met andere waterschappen initiatieven gestart om deze terug te winnen. Vergisting, superkritisch vergassen, ontwateren en verbranden zijn toepassingen waarbij energie gewonnen wordt. Rwzi’s veranderen van grootverbruikers in energiefabrieken.

Gisting levert duurzame energie

Nu is het zo dat niet op alle rwzi’s het slib kan worden vergist. Een van de plannen is het benutten van de restcapaciteit van de bestaande gistingsinstallatie in Zaandam-Oost door andere rwzi’s. Hiervoor zijn aanpassingen nodig. Dat kost. En het levert op: Duurzame energie.

Rioolwaterzuivering Zaandam

 

KEP

In het kader van ons (in mei 2017) vastgestelde ambitieuze Klimaat- en Energieprogramma (KEP), heeft HHNK zich ondermeer ten doel gesteld om voor 2020 minstens 40 % duurzame energie op te wekken. Het bovengenoemde project draagt hieraan bij.

Zonneparken

Dat geldt ook voor de investeringen in zonne-energie. Op kansrijke locaties worden zonne-energieprojecten opgestart. Zonneparken op terreinen van rwzi’s en zonnedaken zijn concrete mogelijkheden.

Algemeen bestuur

In de vergadering van 13 december is voor de Energiefabriek Zaandam-Oost en voor zonne-energieprojecten door het algemeen bestuur geld beschikbaar gesteld.