Evaluatie na 1 jaar PvdA in HHNK

15 mei 2016

Een jaar PvdA-fractie in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Na de verkiezingen van 18 maart 2015 bleef de PvdA op dezelfde sterkte, namelijk drie zetels in het algemeen bestuur (college van hoofdingelanden), en bestaat uit Marjan Leijen, Kees Stam en Fijko van der Laan. Met succes werd vervolgens deelgenomen aan de onderhandelingen voor de vorming van het dagelijks bestuur.

Heemraad

Kees Stam, die al heemraad was in de vorige periode, kon dagelijks bestuurder blijven met waterveiligheid als portefeuille. De fractie wordt ondersteund door Piet Oudega en Jos Dings. Voorafgaand aan iedere vergadering van algemeen bestuur en commissies voeren we met de steunleden overleg en bepalen we onze inbreng en standpunten.

Collegeprogramma

In het collegeprogramma zijn de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zo goed mogelijk verwerkt. Dat zijn voor waterveiligheid dat we zo goed mogelijk inspelen op klimaatverandering met investeringen in natuurlijke oplossingen voor kustversterking en waterberging. We willen regionale werkgelegenheid stimuleren. Verder aandacht voor een eerlijke verdeling van de lasten, inzetten op duurzaamheid en bescherming van de cultuurhistorische waarde van onze polders en waterwerken. Het collegeprogramma is in een gewestelijke vergadering in mei 2015 goedgekeurd.

Gerealiseerd in 2015

Gedurende 2015 zijn een aantal zaken tot stand gekomen:

 • De Hondsbossche Duinen zijn opgeleverd. Een mooi voorbeeld van zachte kustversterking met natuur, waarbij is samengewerkt met de provincie.
 • Het projectplan versterking Waddenzeedijk Texel met bijzondere aandacht voor de positie van (buitendijks gelegen) NIOZ.
 • Het grondwaterbeleidskader is vastgesteld (geen kopie meer van provinciaal beleid).
 • Verschillende peilbesluiten en de legger wateren zijn geactualiseerd.
 • Verdergaande voorbereiding en discussie Versterking Markermeerdijken.
 • Het Waterprogramma 2016-2021 is in de laatste vergadering van het jaar vastgesteld. In dit programma zijn de ambities voor de komende 6 jaar in beeld gebracht. In dialoog met het gebied is dit in een proces van 2 jaar tijd tot stand gekomen. Uitwerking vindt vooral thema- en gebiedsgericht plaats.
 • Het kwijtscheldingsbeleid van HHNK besproken en geëvalueerd. De regeling wordt vanaf 2016 verruimd voor AOW-ers. Daarnaast gaat het dagelijks bestuur studeren op mogelijkheden om ondernemers (op of onder bijstandsniveau) ook in de regeling op te nemen. Dit nav een motie die ondermeer door de PvdA is ingediend.
 • De begroting 2016 is in november vastgesteld. Het coalitieakkoord is hierin verwerkt. De verhoging van de tarieven is beperkt gebleven tot gemiddeld 2 % waar in het coalitie akkoord nog sprake was van gemiddeld 3%.
 • De 93 (meervoudige) onderhandse aanbestedingen zijn voor 63% gegund aan regionaal gevestigde ondernemers.
Opvallend in 2016

Voor 2016 zijn er ook een paar opvallende zaken.

 • De belastingplichtigen krijgen voortaan een gecombineerde aanslag (gebruikersaanslag van januari en eigenarenaanslag rond mei worden samengevoegd).
 • De door de PvdA-fractie in februari ingediende motie over TTIP, waarin zorg wordt uitgesproken over de gevolgen van een eventueel verdrag, wordt unaniem aangenomen.
Prins Hendrikzanddijk

In april 2016 is een extra krediet voor zandige variant voor de Prins Hendrikdijk op Texel goedgekeurd door het bestuur. Als de procedures allemaal goed doorlopen worden en de aanbesteding lukt dan zal in 2018 net ten noordoosten van de aanlandplaats van de pont op Texel de Prins Hendrik Zanddijk worden gerealiseerd. De huidige dijk zal dan zijn functie verliezen net zoals bij de Honds Bossche is gebeurd. Op Texel zal bij de zandig oplossing echter de natuur overheersen en daarvoor is door het waddenfonds ook een grote subsidie verstrekt.

Gehoopt wordt dat allerlei vogels op het strand gaan broeden en daardoor de verscheidenheid aan vogels op Texel nog meer zal toenemen. Dit stukje natuur zal vanuit vogelhutten te volgen zijn. Het is echter af te wachten wat zich zal ontwikkelen en hoe snel of langzaam dat gaat. De natuur zal dat landschap langzaam gaan vormen door de golf en windwerking. Net als bij Camperduin.

Jaarrekening 2015

In mei 2016 is de jaarrekening 2015 goedgekeurd, een jaarrekening met een positief saldo. Mooi, zou je zeggen. Toch vindt de fractie een overschot aan het eind van een jaar niet zondermeer een verdienste. Net zo min vinden wij dat een nadelig saldo slecht zou zijn.

Het gaat er om wat we gepresteerd hebben. Of we dat goed en volgens afspraak hebben gedaan. Binnen de gestelde financiële kaders. Iets overhouden kan namelijk betekenen dat we dingen niet hebben gedaan.

Het resultaat 2015 bestaat voor een aanzienlijk deel uit eenmalige ‘meevallers’. Ze zijn niet veroorzaakt door uitgesteld werk. Prima dus.

De organisatie heeft het afgelopen begrotingsjaar naar onze opvatting goed verantwoord. De PvdA ziet graag dat de prestaties ‘jaarscherper’ geformuleerd worden. We kunnen dan nog beter beoordelen of we het geld van de burgers goed hebben uitgegeven.

Klimaat

Begin april besprak het we Klimaat en Energie. Aan de hand van een discussienota werd gesproken over drie mogelijke ambitieniveaus. Bij de minst uitgebreide ambitie worden kosten en baten voortdurend tegen elkaar afgewogen van te nemen maatregelen door HHNK. Met deze ambitie wordt voldaan aan de landelijk afgesproken meerjarenafspraak energie efficiëntie (MJA3), samen met de andere waterschappen. Het midden ambitieniveau gaat ervan uit dat HHNK zelfstandig de doelstellingen haalt uit het landelijk overeengekomen akkoord, dus onafhankelijk van wat de overige waterschappen doen. Dit vergt wel extra maatregelen en geld. Als derde mogelijkheid is er de ambitie om het meest duurzame waterschap te worden, onder meer door in 2030 voor 100% in eigen energiebehoefte te voorzien (eigen windturbines, zonneweides, warmte uit water enz.). Dit impliceert dat HHNK niet alleen waterschap is maar ook energie producent. En wat als er nog een paar waterschappen dezelfde doelstelling gaan hanteren, waar eindigt dan de ‘wedstrijd’?

De PvdA-fractie heeft op basis van deze gedachtewisseling gepleit voor minstens ambitieniveau 2; daarmee voldoen we aan de afgesproken doelstellingen voor energie efficiëntie, reductie van CO2 uitstoot en bereiden we ons ook al voor op de klimaatafspraken van Parijs.

De fractie van PvdA HHNK