Fractiejaarverslag 2016

30 januari 2017

PvdA Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) fractiejaarverslag 2016

De volgende onderwerpen zijn van belang geweest in het bestuursjaar 2016:

 

 • Motie Transatlantic Trade&Investment Partnership
  • TTIP in de huidige opzet en vorm en de Investor-State Dispute Settlement (ISDS) clausule in het bijzonder vormen een bedreiging voor het rechtsgebied van HHNK en kunnen schadelijk zijn voor het eigen beleid, wet en regelgeving van het waterschap; oproep aan dagelijks bestuur om deze zorg uit te spreken in de richting van verantwoordelijke ministers. Motie werd unaniem gesteund.
 • Commissie bestuurlijke zaken
  • Vanuit de ad-hoc commissie bestuurlijke zaken zijn verschillende voorstellen gedaan mbt het functioneren van het bestuur. Diverse voorstellen zijn uitgevoerd, oa: iedere fractie mag steunfractieleden voor de cie’s voordragen, de voorzitters van de commissies worden voorgedragen uit het AB, na iedere bestuursvergadering worden fractieblogs geplaatst.
 • Gastdocentschap Fijko en Marjan
  • Marjan en Fijko hebben zich beschikbaar gesteld om als gastdocent op te treden voor basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Als voorbereiding op de Battle of the Beach heeft Fijko op twee basisscholen een drietal lessen waterveiligheid verzorgd voor groepen 6 en7.
 • Europese Unie bezoek Brussel
  • Contact met Europarlementariërs en lobbyisten UvW/Vewin in Brussel mbt Kader Richtlijn Water. De follow up gaat plaatsvinden in Nederland. Door goede contacten met onze PvdA (S&D) collega’s in Brussel hopen we op goede informatie-uitwisseling en betrokkenheid/invloed bij besluitvorming.
 • Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP)
  • In het kader van het HoogWater Beschermingsprogramma (HWBP) heeft de fractie ingestemd met de voorstellen voor de verplaatsing van gemalen Eierland en De Schans en een aanvullend krediet voor de Prins Hendrik Zanddijk (Waddendijk Texel). De verplaatsing van De schans zou eerst niet doorgaan maar na hernieuwd overleg is het waterschap toch tot overeenstemming gekomen met de bezwaarmakers. Een ander heikel punt in de Waddendijk Texel is de versterking ter plaatse van het Nioz. Op een totaal van ca. 212 M€ is er nog een financieel tekort van ongeveer 7 M€ om ook de primaire kering bij het Nioz te verplaatsen en zo dit belangrijke onderzoeksinstituut binnendijks te kunnen brengen.
 • Participatie
  • De PvdA-fractie hecht veel waarde aan participatie. Op veel onderwerpen gebeurt al erg veel, bijvoorbeeld de gebiedsprocessen voor het opstellen van peilbesluiten en rond de HWBP projecten. Een goed voorbeeld is de dijkverhoging in Den Oever waar erg veel overleg met allerlei belangengroepen is gevoerd, bewoners zijn betrokken bij de locatiekeuze van de coupure en de verplaatsing van de visafslag. Bij het jaarlijkse watersymposium was de aandacht vooral gericht op jongeren. Het symposium werd dan ook in samenwerking met een aantal onderwijsinstellingen opgezet en vormgegeven. Daarmee wordt naar verwacht het waterbewustzijn versterkt.
 • Overdracht wegen
  • HHNK is intensief bezig met de voorbereiding om het beheer van de wegen over te dragen aan de gemeenten. Het streven is om in ieder geval met de huidige colleges afspraken te maken en die na de gemeenteraadsverkiezingen uit te voeren. De PvdA-fractie steunt uiteraard dit streven aangezien wegenbeheer geen taak is voor het waterschap. Met de West-Friese gemeenten wordt een pilot voorbereid evenals met de gemeente Alkmaar. Voor Alkmaar geldt dat slechts een deel van de wegen in het buitengebied beheerd wordt door HHNK; in West-Friesland gaat het om zogenoemde ‘voordeel’en ‘nadeel’gemeenten vandaar dat daar met de gemeenten gezamenlijk wordt overlegd. In het buitengebied van Schagen zijn rond Petten enkele wegen inmiddels overgedragen. Ook de strandslagen van Den Helder en Schagen zijn in eigendom overgedragen aan die gemeenten. Voor onze fractie is er een koppeling tussen de overdracht van het wegenbeheer en de overname van het beheer stedelijk water.
 • Kwijtschelding
  • kwijtschelding voor AOWers, ondernemers met een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (BBZ) en huiseigenaren (die onder water staan): naar aanleiding van moties van en gesteund door de PvdA in 2015 en 2016 is de kwijtscheldingsregeling in een aantal stappen verruimd.
 • Fijnzeef rioolwaterzuivering Beemster
  • De rioolwaterzuivering in Beemster is uitgebreid met een fijnzeef waarmee aan de voorkant van het zuiveringsproces toiletpapier uit het afvalwater wordt gehaald. Hieruit wordt cellulose gewonnen en hergebruikt als grondstof voor diverse toepassingen. In oktober is een pop-up winkel open geweest met producten uit cellulose.
 • Waterinnovatiefonds
  • HHNK heeft een waterinnovatiefonds voor initiatieven van regionale bedrijven die een financieringsbehoefte hebben en werkzaam zijn op het gebied van water-innovatieve projecten. Wij zijn van mening dat een overheid als het waterschap niet risicovol hoort te bankieren met geld van de burger in de vorm van een fonds. Desondanks staan wij sympathiek tegenover de intentie van dit initiatiefvoorstel van de fractie van de KvK, dat nog verder (financieel) uitgewerkt wordt.
 • Begroting
  • Voordurend zoeken we de juiste balans tussen ambities (wat gaan we allemaal doen), schulden (welke kosten worden vooruitgeschoven door te lenen) en belastingopbrengst (hoeveel geld vragen we aan de burgers). Onze ambities staan overeind. Er is voor 2017 zelfs ruimte gevonden voor extra inspanningen op een aantal terreinen zoals verduurzaming, zuivering medicijnresten, communicatie/waterbewustzijn. Onze schuldenpositie is verbeterd doordat we minder lenen en langzamerhand meer uit de exploitatie betalen. Tenslotte is het ook nog gelukt om de noodzakelijke belastingopbrengst op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. Dat wil zeggen dat de tarieven gemiddeld gelijk kunnen blijven en we een 0 % stijging hanteren.
  • toezeggingen op verzoeken van de PvdA bij begrotingsbehandeling: behalve verscherpte aandacht voor medicijnresten in afval- en oppervlaktewater, ook microplastics betrekken bij dit punt. Geen-spijt maatregelen zullen genomen worden op het vlak van cultureel erfgoed zolang hiervoor nog geen beleid is vastgesteld.
 • Social return
  • amendement op de paragraaf social return van het inkoop- en aanbestedingsbeleid: social return wordt nu als voorwaarde gesteld in plaats van als ‘te onderzoeken mogelijkheid’ bij inkoop en aanbesteding. Hierdoor is social return geen vrijblijvendheid maar kent een inspanningsverplichting. Amendement werd unaniem aangenomen.
 • Peilbesluiten, legger, waterplannen
  • In de loop van het jaar zijn er vijf peilbesluiten genomen die de PvdA-fractie heeft gesteund. Uit de inspraaknota was gebleken dat er bijzonder weinig opmerkingen en/of zienswijzen waren ingediend. Tevens is er een jaarlijkse herziening van peilbesluiten vastgesteld waarbij op 12 locaties kleine correcties zijn doorgevoerd.
  • De legger wateren is zoals gebruikelijk opnieuw vastgesteld. In de legger worden de verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de waterlopen toegedeeld; het betreft een jaarlijkse aanscherping waardoor het document elk jaar weer iets wordt verbeterd.
  • Met Medemblik en Enkhuizen en ook Landsmeer zijn waterplannen overeengekomen. Vanuit onze fractie is voor Medemblik/Enkhuizen daarbij aangedrongen op meer urgentie bij het ontkoppelen van hemelwater van het riool. Het waterplan Landsmeer ademde wat dat laatste betreft een andere sfeer. Nogmaals hebben wij aangegeven dat er een link bestaat tussen de overname stedelijk water door HHNK en bijvoorbeeld meer voortvarendheid bij ontkoppelen, naast de overdracht wegenbeheer aan de gemeenten. De waterplannen zijn wat de PvdA betreft een mooi middel een en ander in onderlinge samenhang te regelen.
 • Kaderrichtlijn water.
  • Begin 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een programma krediet van 4,7M€ voor het uitvoeren van maatregelen in het KRW programma. Dat programma loopt van 2016 tot 2021 en behelst onder meer aanleg natuurvriendelijke oevers, vispassages en het monitoren van de waterkwaliteit. In dezelfde periode worden ook inkomsten verwacht van 2 M€ zodat netto er door HHNK 2,6 M€ wordt geoormerkt voor het KRW programma.