Fractiejaarverslag 2017

24 maart 2018

Het fractiejaarverslag 2017 van PvdA HHNK: de volgende onderwerpen (in willekeurige volgorde) zijn voor ons van belang geweest in het afgelopen jaar: 

Markermeerdijken (MMD)

In het kader van waterveiligheid worden de keringen periodiek getoetst. De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is op diverse plekken als te zwak beoordeeld en dient daarom versterkt te worden. Versterken is noodzakelijk om het gebied achter deze dijk en de 1,2 miljoen inwoners daarvan ook in de toekomst te beschermen tegen overstroming. Deze versterking wordt op een innovatieve manier tot stand gebracht. Er wordt niet eerst een gedetailleerd ontwerp gemaakt en vervolgens aanbesteed maar op basis van een ruw plan wordt in een alliantie werkende-weg een detail projectplan uitgewerkt. Ons waterschap gaat dus een samenwerking aan met private partijen waarbij de risico’s van het project gedeeld worden. De PvdA-fractie is zeer sterk voor innovatieve oplossingen in de waterwerken en voorziet dat hier ook (financiële) voordelen zijn te behalen.

Er is enorme betrokkenheid van aanwonenden van de vaak eeuwen oude stukken van wat vroeger de Zuiderzeedijk was en nu dan Markermeerdijk. Dat speelt vooral bij Durgerdam en Uitdam. Voor het traject Uitdam is de Deltacommissaris gevraagd om de impasse tussen bewoners van Uitdam en het project te verhelpen. Hij heeft door joint fact finding met de bewoners een alternatief voorstel gedaan om door middel van verankering van de dijk de versterking uit te voeren.

Voor het traject Durgerdam is een extra jaar uitgetrokken voorverder overleg over een maatwerkoplossing. Aspecten/wensen op gebied van natuur, verkeersveiligheid, omleggen kabels en leidingen en parkeren komen daarbij aan de orde.

Het dagelijks bestuur van waterschap HHNK heeft het projectplan goedgekeurd en aangeboden aan de Provincie NH. De provincie heeft het vervolgens ter inzage gelegd. De PvdA-fractie in HHNK ondersteunt de gevolgde werkwijze en is benieuwd naar de ingebrachte zienswijzen en de reactie daarop.

 Verbetering Boezemkade Schermer

Binnen het gebied liggen ook vele waterkerende werken, bijvoorbeeld rondom de vele polders en langs de boezemwateren. Deze keringen worden periodiek getoetst op veiligheid, zoals de boezemkade van de Schermer. Op diverse plaatsen moet deze versterkt worden. Tijdens de aanloop naar het projectbesluit is door verschillende erfgoed organisaties verenigd in de Schermer Alliantie bepleit dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de cultuurhistorische aspecten van het gebied.

Een deel van de boezemkade is namelijk tevens deel van de Westfriese Omringdijk, een herkenbaar element dat verschillende functies vervult en van grote cultuurhistorische waarde is. Vandaar dat in de bijlage van het projectplan uitgebreid wordt ingegaan op deze waarden en hoe in het projectplan daarmee rekening wordt gehouden. Op aandringen van de PvdA fractie is nog eens goed gekeken en zijn kleine aanpassingen gemaakt bij het uitvoeringsplan: hiermee wordt de steilte van het binnentalud (karakteristiek voor deze boezemkade) extra gemarkeerd.

De versterking van de noordelijke en oostelijke dijk zal voornamelijk in grond gebeuren en dus niet met damwand of constructies.

Volgens de PvdA-fractie voldoet het plan aan onze opvattingen om bij dijkversterkingen ook cultuurhistorische en andere aspecten bij de planvorming te betrekken.

Lees hier meer.

NIOZ

Bij ’t Horntje is het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee) gevestigd, buitendijks. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma(Hwbp) brengt HHNK ook de zeewering bij Texel op adequaat niveau. Het NIOZ wilde ook binnendijks komen te liggen. Dit heeft HHNK vanwege de kosten in eerste instantie afgewezen. Vervolgens zijn procedures gevolgd, maar de Raad van State heeft de eis van het NIOZ afgewezen. Partijen zijn wel in gesprek gebleven en het NIOZ heeft in samenspraak met HHNK een alternatief ontwikkeld. Daaarvoor was van een aantal partijen gezamenlijk 7,5 miljoen extra nodig. Uiteindelijk is het gelukt die financiering rond te krijgen, onder aanvoering van Kees Stam. Voor het NIOZ, de werkgelegenheid op Texel en in de Noordkop en voor de waterveiligheid is dit een prachtig resultaat.

Lees hier meer.

Prins Hendrikzanddijk

Bij dit project is gekozen voor het aanbrengen van een buitendijkse zanddijk. De beschermwaardigheid van dit gebied is hoog, door de eisen die de Natuurbeschermingswet en de werelderfgoedstatus van het Waddenzeegebied stellen. Het resultaat is dat er straks sprake is van én een kwalitatief goede kustbescherming én nieuwe natuur, terwijl het oude land niet aangetast wordt. Hoewel op de top van het nieuw te vormen duin een fiets-wandelpad is voorzien, gaat het plan ten koste van het zogeheten strandje van Ceres. Dit riep met name de laatste dagen voor de besluitvorming de nodige emoties op, op Texel en daarbuiten. Onze fractie en met hen de overgrote meerderheid van de CHI was evenwel van mening dat het team van hoogheemraad Stam een mooi plan heeft neergelegd, dat alle steun verdient.

Lees hier meer.

Groen en water in de stad

De PvdA heeft samen met de collega’s van waterschappen AGV en Rijnland en de Provinciale Statenfractie op 10 juni een waterbijeenkomst georganiseerd voor belangstellende leden uit NH en Utrecht. Er is gesproken over nut en noodzaak van Groen en Water in het stedelijk gebied. Aan de hand van introducties van o.a. Lutz Jacobi (voormalig 2e Kamerlid) en Hans Oosters (vz. Unie van waterschappen) ging de discussie richting aanbevelingen voor de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s. Deze doorkijk naar maart 2018 is van belang omdat water nog niet overal en altijd op de lokale bestuurlijke agenda’s staat.

Stellingen als: “Vergroening van nieuwe gebouwen (daken/gevels) moet verplicht worden” en “Heb je een betegelde tuin en loopt je kelder na een regenbui onder? Eigen schuld!” waren voldoende voer voor mooie discussies.

Mooiste conclusie van de bijeenkomst: water kan en moet verbinden! Lees hier meer.

Erfgoedbeleid

De visie op erfgoedbeleid is in 2017 vastgesteld. Uitwerking volgt nog.

De PvdA is heel content met deze stappen. Behoud van watererfgoed is een speerpunt voor de PvdA. We vroegen om het cultuurhistorisch erfgoed niet uitsluitend te zien als middel om waterbewustzijn te bevorderen, maar ook te bezien met een intrinsieke waarde op zich. Het kan niet zo zijn, volgens de PvdA, dat een erfgoedobject afgestoten wordt wanneer het niet educatief ingezet zou kunnen worden. We zullen daar bij de verdere concrete uitwerking nadrukkelijk op toezien.

Lees hier meer.

Klimaat en Energieprogramma (KEP)

Het algemeen bestuur kreeg de keus voorgelegd uit drie ambitieniveaus, waarbij in 2025 een verschillend resultaat kon worden bereikt, natuurlijk ook tegen verschillende kosten. Met alleen de stemmen van VVD en BBW (Boeren Burgers Waterbelang) tegen koos het algemeen bestuur voor het meest vergaande: HHNK wil in 2025 100% CO2-neutraal en 100% energieneutraal zijn. De positieve effecten van energiezuinigheid beperken de financiële gevolgen naar verwachting tot minder dan een half procent van de begroting. Als PvdA-fractie vinden wij dat het doel deze middelen meer dan heiligt! Lees hier meer over de vaststelling van de KEP.

In het kader van dit programma is later in het jaar voor de Energiefabriek Zaandam-Oost en voor zonne-energieprojecten geld beschikbaar gesteld. Lees hier meer.

Microplastics

De PvdA fractie hamert voortdurend op het agenderen van het probleem van de microplastics.

Behalve medicijnresten en hormoonstoffen zijn microplastics in de waterketen in toenemende mate een bron van zorg. Schriftelijke en mondelinge vragen hebben ertoe geleid dat HHNK er langzaamaan aandacht aan geeft. Concreet is er echter nog een zee te winnen. Het blijft één van de speerpunten.

Lees hier meer.

Personeelsbezuiniging

Binnen HHNK is in 2014 een bezuiniging op personeel afgesproken die in vijf jaar een vermindering van 8% (66 fte) zou moeten opleveren. Minder personeelskosten betekent ook: minder hoge belastingen. Drie jaar lang is deze inkrimping goed verlopen, maar vanaf 2017 blijkt dit niet vol te houden. De nieuwe (informatie)taken en wettelijke verplichtingen die op het waterschap afkomen maken verder inkrimping moeilijk en zelfs onverstandig. Onze fractie onderschrijft dat. De PvdA vindt het belangrijk dat we onze taken goed uitoefenen en korten op personeel mag dat nooit in de weg staan.

Lees hier meer.

Meerjarenplan

Over het MJP, de kadernota voor de jaren 2018-2021, was er bij vrijwel alle fracties, en ook bij ons, grote tevredenheid. De belastingstijging werd zeer gematigd (in 2018 zelfs nihil) en toch wordt het waterschap goed voorbereid op de toekomst. De PvdA-fractie heeft naast complimenten drie zaken aan de orde gesteld. Microplastics en erfgoed (zie elders in jaarverslag) en we vroegen aandacht voor de personele functie. Een efficiencydoelstelling om het aantal werknemers te laten afnemen is wat de PvdA betreft geen doel op zich. Het werk moet goed gedaan worden. Dat staat voorop.

Lees hier meer.

Vaststellen begroting 2018

Op basis van het Meerjarenplan leek de stijging van de belastinginkomsten tot 0% beperkt te kunnen blijven. In de begroting wordt nu echter toch gerekend met een stijging van 1%, onder andere als gevolg van de stijgende cao- en pensioenkosten. Dat is trouwens altijd nog minder dan in het coalitieakkoord was afgesproken (4%). Deze stijging is overigens onevenwichtig verdeeld over de belastingplichtigen: de lasten voor agrariërs stijgen meer dan 1%, die van huishoudens gaan zelfs omlaag door een lagere zuiveringsheffing.

Bij de behandeling heeft de PvdA-fractie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor ‘social return’ bij aanbesteding. Ons eerder aangenomen amendement uit 2016 op dit punt lijkt nog niet in de praktijk te worden uitgevoerd. Lees hier meer over het amendement.

Daarnaast constateerden wij een vreemde ontwikkeling dat het inhuurbudget lager wordt terwijl een stijgend aantal vacatures wordt verwacht. Als derde vroegen we wederom naar de aanpak van microplastics in de afvalwaterketen. De antwoorden van het dagelijks bestuur waren voldoende om ons te laten instemmen met de begroting. Lees hier meer.

Tussentijdse evaluatie collegeprogramma

De PvdA greep de bestuursbrede evaluatie aan om niet alleen terug (en vooruit) te kijken op het collegeprogramma, maar ook op het eigen verkiezingsprogramma en heeft ondermeer het volgende geconcludeerd over de afgelopen 2 jaar:

Positief zijn de resultaten op het gebied van de kwijtschelding,. Met betrekking tot maatschappelijk verantwoord handelen, heeft de PvdA in de sociale paragraaf van het inkoop- en aanbestedingsbeleid invloed uitgeoefend. Wat betreft de stimulering van regionale werkgelegenheid (we zijn als schap een grote opdrachtgever) willen we meer zicht hebben op de effecten. De PvdA blijft ook aandacht vragen voor microplastics. Lees hier meer.

 Commissievoorzitters

Sinds 2017 werkt HHNK met commissievoorzitters die uit het algemeen bestuur komen. Eerder, in lijn met de monistische werking van het waterschapsbestuur, waren de portefeuillehouders uit het dagelijks bestuur de voorzitters van hun commissie. Het algemeen bestuur heeft het advies van de ad-hoc commissie bestuurlijke zaken om dit te wijzigen overgenomen.

De fractievoorzitters van CDA en Kamer van Koophandel zijn de nieuwe voorzitters.

Kwijtschelding voor ondernemers

Sinds 2017 bestaat er voor ondernemers de mogelijkheid om kwijtschelding te krijgen van waterschapsbelastingen. Al in 2016 heeft de PvdA daarom gevraagd. Het college had tijd nodig voor de uitwerking in hanteerbaar beleid. Die bestaat er uit dat aangehaakt wordt bij gemeentelijk beleid: ondernemers die een uitkering ontvangen op grond van het Besluit Bijstand Zelfstandigen vanwege een inkomen onder bijstandsniveau, voldoen daarmee aan de criteria om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Zeer terecht en een rechtvaardige wijziging van het oude kwijtscheldingsbeleid.

Lees hier meer.

Waterplannen

Bij de behandeling van het Waterplan Medemblik en Enkhuizen diende de PvdA samen met andere fracties een motie in met de boodschap dat in het waterplan het speerpunt afkoppelen regenwaterafvoer van het riool niet genoeg voortvarend wordt aangepakt door de twee gemeenten. Het college deed de toezegging om bij de ondertekening hier nadrukkelijk op te wijzen.

Jeugddijkgraaf

Luuk Zaal, onze jeugdbestuurder vanaf 2014, heeft afscheid genomen. Hij heeft zich fantastisch ingezet om het (werk van het) waterschap dichter bij de jeugd te brengen. Hij heeft het stokje overgedragen aan zijn opvolgster Juliana IJlstra uit Heiloo.

Zij introduceerde zichzelf op een zeer innovatieve en interactieve manier.

Biodiversiteit

De PvdA maakt zich zorgen over de achteruitgang van de biodiversiteit en die van insecten in het bijzonder. Door middel van een motie, gezamenlijk met Water Natuurlijk opgesteld en ingediend, is gevraagd om als HHNK verantwoordelijkheid te nemen vanwege het medeondertekenen van Green Deal Infranatuur.

Het verzoek om (behoud van) biodiversiteit in kaart te brengen, onder de aandacht te brengen en aan te sluiten bij acties op dit punt werd unaniem aangenomen. Lees hier meer.

Marjan Leijen