Hoe is het in Markenbinnen?

20 februari 2018

Op 31 januari jl. sprak ik samen met enkele andere leden* van het Algemeen bestuur met ongeruste inwoners van Markenbinnen. Een prachtig dorp met karakteristieke monumenten midden in veenweidegebied (de Markerpolder). De onrust was mij al eerder gewaar geworden na het inspreken tijdens de vergadering van de commissie Water en Wegen van 1 november 2017.

Wat is het geval?

In 2015 is door ons waterschap een vergunning verleend voor een peilverlaging in het omliggende agrarische gebied van Markenbinnen. De bewoners vrezen dat door deze peilverlaging de funderingen van woningen en monumenten wel eens ‘droog’ kunnen komen te staan met mogelijk paalrot tot gevolg.

Bezwaren

Er zijn bezwaren ingediend tegen een in 2017 verleende wijziging op de vergunning. In de wijziging is het gebied met peilverlaging verkleind en wordt afgezien van het graven van een watergang met dammen, een verbetering ten opzichte van de zorgen over de drooglegging van funderingen. Inmiddels zijn de bewoners niet als belanghebbenden aangemerkt omdat het peil rond de dorpskern niet wordt verlaagd en de grondwaterstand onder de woningen in principe niet verandert. Toch is een gang naar de rechter ingezet. Mediation is afgewezen.

Bestuursrechter

De PvdA-fractie is van mening dat uiteraard de uitspraak van de bestuursrechter moet worden afgewacht. Deze is bindend en kan de nodige helderheid  verschaffen. Anderzijds doet zich het probleem voor dat inwoners/ingezetenen zich zeer betrokken voelen bij verleende vergunningen of besluiten maar op formele gronden niet als direct belanghebbenden worden beschouwd. Wij vinden dat in dergelijke gevallen er toch een gesprek mogelijk moet blijven.

Peilbuizen

Een oplossing om uit de impasse te komen is het aanbrengen van peilbuizen in de dorpskern. Hierdoor kan een goede monitoring van de grondwaterstand plaats vinden.

Beetskoog

Een situatie zoals bij Markenbinnen zien we ook in de polder Beetskoog. Ook daar is sprake van peilverlaging in omliggend agrarisch gebied. De aanleg van een hoogwatercircuit zorgt er daar voor dat de woningfunderingen van Beets en Oudendijk in het water blijven staan. Overigens wordt in dat gebied wel met bewoners als belanghebbenden gesproken.

Fijko van der Laan,

Woordvoerder watersysteem

*Op de foto van links naar rechts: Kees de Wildt (bewoner Markenbinnen), Sjon Wagenaar (Water Natuurlijk), Fijko van der Laan (PvdA), Dorèthy van Raaij (VVD) en Eva Tannehil (Water Natuurlijk)