Kostentoedeling: hoe en wat?

24 maart 2018

Iedere 5 jaar wordt bepaald hoe het waterschap zijn kosten verdeelt over de verschillende groepen belanghebbenden. Dat wordt vastgesteld in de kostentoedelingsverordening. Deze lastige stuf wordt hieronder uitgelegd voor de watersysteemheffing. 

Watersysteem

Het waterschap is verantwoordelijk voor een aantal taken, waaronder het watersysteem. Hieronder valt alles wat nodig is om ons te beschermen tegen het water (waterveiligheid) en de zorg voor voldoende water (geen tekorten en geen overlast). Om de kosten hiervoor te kunnen opbrengen bestaat de watersysteemheffing.

Behalve de watersysteemheffing leggen waterschappen ook zuiveringsheffing op voor de waterkwaliteitstaak. Daarnaast heef HHNK ook de zorg voor een aantal wegen, waarvoor de wegenheffing bestaat. Die worden apart berekend.

Inwoners

Voor de watersysteemheffing wordt eerst het percentage bepaald dat de inwoners per huishouden voor hun rekening moeten nemen. Dat gebeurt op basis van inwonerdichtheid. Binnen een bepaalde bandbreedte – die dus bepaald wordt door de inwonerdichtheid – kan een waterschapsbestuur een keuze maken voor een percentage. Ons waterschap heeft te maken met een bandbreedte van 31 tot 40 %. Er is 5 jaar geleden gekozen voor een verhoging van 34 naar 37 %.

Huiseigenaren en grondbezitters

De rest van de begroting wordt verdeeld onder de eigenaren van onroerend goed. Daarbij wordt een scheiding gemaakt tussen steen en grond. Huiseigenaren (categorie gebouwd) en grondbezitters (categorieën ongebouwd en natuur). Op basis van de economische waarde van de bezittingen, gemeten naar de WOZ-waarde, ontstaat een overall verhouding tussen deze categorieën. De verhouding wordt eens in de 5 jaar gepeild. De verdere uitwerking per categorie vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de begroting. Voor de huiseigenaren is de WOZ-waarde bepalend voor hun belastingaanslag. Voor de grondbezitters is dat het aantal hectares in eigendom.

Herijking

Eens in de 5 jaar wordt de kostentoedelingsverordening dus opnieuw vastgesteld. Daartoe zijn waterschappen verplicht. Er wordt dan ondermeer gekeken of de inwonerdichtheid is veranderd en de economische waarde van gebouwd en ongebouwd wordt geactualiseerd. Die onderlinge verhouding verandert als gevolg van ongelijke waardestijging of daling van gebouwd en ongebouwd. Ook is een eventuele toename of afname van het areaal ongebouwd of een gewijzigd aantal woningen van invloed. In de loop van 2018 zal het algemeen bestuur van HHNK de nieuwe kostentoedeling vaststellen. Deze gaat in per 1 januari 2019.

Herziening belastingstelsel

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken: landelijk wordt er momenteel gesleuteld aan de manier van kostentoedeling. Het hele systeem zoals hierboven is beschreven, wordt bestudeerd en eventueel aangepast. De Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen heeft een voorstel gedaan dat door alle betrokkenen wordt bekeken. Op zijn vroegst verwacht de UvW in 2021 een concreet besluit. PvdA HHNK heeft kritische vragen gesteld over het voorliggende voorstel. Lees meer hierover in een eerder bericht.

Eerlijk

De PvdA maakt er zich hard voor dat de kosten eerlijk worden verdeeld. Niet naar willekeur. En ook niet zonder pardon in het voordeel van de agrariër. Wij waken ervoor dat de kosten niet worden overgeheveld naar de inwoners.

Wordt vervolgd.

Marjan Leijen