Markermeerdijken: een update

3 april 2018

Periodiek worden de waterkeringen gecontroleerd of ze in de toekomst nog voldoende bescherming en veiligheid bieden. Bij de controle van de dijken langs het Markermeer bleek dat niet het geval. Vandaar dat deze dijk moet worden versterkt.

Maatwerk

De klassieke methode voor het versterken van dijken is zand erop. De dijk wordt daarmee hoger en breder. In het geval van de Markermeerdijken is dat niet altijd mogelijk. Er staan bijvoorbeeld huizen vlak bij de dijk of er is sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Bovendien is de Markermeerdijk een dijk op veen en dat brengt weer specifieke omstandigheden met zich mee.

Alliantie

Voor de uitvoering van de versterking heeft ons waterschap een unieke organisatievorm gekozen, namelijk een alliantie tussen waterschap en de aannemer waarbij gezamenlijk het plan wordt opgesteld en de risico’s worden gedeeld. Het projectplan dat nu ter inzage is geweest is op deze manier tot stand gekomen met inbreng van gemeenten, bewoners, provincie en andere belanghouders.

Uitzondering

Vanwege de bijzondere locatie is voor het gedeelte bij Durgerdam een jaar uitstel gegeven. Voor een gedeelte bij Uitdam heeft de Deltacommissaris een advies gegeven na een afzonderlijk traject met belanghebbenden.

Durgerdam

Durgerdam (foto: HHNK)

Methoden

Voor de versterking worden verschillende methoden gebruikt. Per dijktraject kan dit worden gezien op de speciale website www.markermeerdijken.nl waar wordt uitgelegd en gevisualiseerd wat er gaat gebeuren.

Markermeerdijken

Overzicht Markermeerdijken (bron: HHNK)

Zienswijzen

Het gedeelte tussen Enkhuizen en Hoorn is al uitgevoerd. Nu zijn de plannen voor het gedeelte tussen Hoorn en Amsterdam voorbereid en ter inzage geweest. Op het plan zijn tijdens de ter inzage legging (medio december 2017 – medio januari 2018) ongeveer 150 zienswijzen ingediend. Deze variëren tussen vragen over nut en noodzaak, risico’s bij de uitvoering, natuur en recreatie, verkeer en afweging en keuze van alternatieven.

Reactie

Momenteel worden de zienswijzen beoordeeld en van een antwoord voorzien.  De PvdA-fractie begrijpt de zorgen die aanwonende en belanghouders hebben bij dit omvangrijke versterkingsproject. Wij zien de reactie op de zienswijzen met vertrouwen tegemoet en streven ernaar dat de waterveiligheid wordt gewaarborgd met goed oog voor alle aanverwante aspecten zoals hierboven aangestipt.

Fijko van der Laan