Markermeerdijken: discussie over projectplan

8 september 2018

In de commissie Water en Wegen is op 5 september het Projectplan Markermeerdijken behandeld. Na een lange voorbereiding van 12 jaar en een uitgebreide inspraakprocedure heeft de Alliantie (samenwerking HHNK en private partijen) een dossier van zo’n 4000 pagina’s ter onderbouwing van de gekozen alternatieven aangeboden.

Participatie

De behandeling trok 13 insprekende belanghebbenden die aan de commissie nog eens hun opvattingen en mening over de versterking onder de aandacht brachten. De PvdA-fractie heeft alle begrip voor de geuite bezwaren. De versterking van de Markermeerdijken is een complexe opgave waarbij veel belangen in het geding zijn (waterveiligheid voor 1,2 miljoen inwoners en circa 25 miljard euro aan economische waarde, archeologische waarden, cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, natuur en recreatie). Ondanks de bewering van het tegendeel is de fractie van mening dat er veel ruimte is geweest voor participatie. Dat werd ook bevestigd in de bijgevoegde nota over maatschappelijke participatie.

Zienswijzen

Op het ontwerp projectplan zijn 141 zienswijzen ingediend die in een Nota van zienswijzen in 675 bladzijden grondig en zeer zorgvuldig met een reactie zijn beantwoord. Sommige zienswijzen hebben tevens geleid tot aanpassing van het projectplan. Op onze technische vraag over de monitoring van de zetting tijdens de uitvoering is uitgebreid en naar tevredenheid geantwoord.

MER

In de Trechteringsnota bij de stukken is goed beargumenteerd welke alternatieven wel en welke niet beschouwd worden in de MER (het Milieu Effect Rapport). De m.e.r.-commissie heeft in het advies gemeld dat alle redelijkerwijs in aanmerking komende alternatieven in beschouwing zijn genomen. De m.e.r.-commissie heeft alle ingediende stukken als voldoende beoordeeld en heeft aangegeven dat het milieu aspect voldoende kan worden betrokken bij de afweging van de belangen. De PvdA-fractie vindt daarom dat verder uitstel om nog weer nieuwe alternatieve oplossingen te onderzoek verspilde moeite: dat levert niets op.

Levende dijk

Voor de PvdA staat de waterveiligheid voorop. De Markermeerdijken dienen op basis van de wet daarom versterkt te worden. Dat zal gepaard gaan met een forse ingreep in een provinciaal monument. We realiseren ons dat een dijk, en zeker deze dijk, echter een ‘levend’ object is. Het is in de loop der eeuwen al vele malen aangepast, verbeterd, verplaatst, verhoogd en veranderd. Het is een dijk die voortdurend een ander aanzicht heeft gekregen. Die veranderingen zichtbaar maken en houden is wat ons betreft onderdeel van de uitvoering van dit project.

Vervolg

Op woensdag 19 september zal het algemeen bestuur in zijn vergadering een besluit nemen over het voorgestelde projectplan.

 

 

Foto’s Uitdam: Experiencewaterland.nl