Meerjarenplan 2018 – 2021

22 maart 2017

In het algemeen bestuur van 22 maart is het (voorlopige) Meerjarenplan 2018-2021 gepresenteerd. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in die periode nog een flink aantal opgaven uit te voeren.

Opgaven

Deze opgaven betreffen uiteraard waterveiligheid (keringen, boezemkades), naast wateroverlast beperken (waterbergingen afronden, overname stedelijk water), watertekort voorkomen, gezond water (kader richtlijn water), schoon water (microplastics en medicijnresten) en veilige (water)wegen.

Hogere uitgaven

Op basis van de voorgaande plannen en begroting 2017 is een gemiddelde stijging van de waterschapslasten voorzien van 1%. Nieuwe te verwachten ontwikkelingen leiden tot een stijging van de exploitatiekosten t/m 2030 van € 29 miljoen en investeringen van € 55 miljoen. Per saldo dus € 84 miljoen hogere uitgaven.

Dekking

Na de nodige discussie konden de leden van het algemeen bestuur zich uitspreken over de voorgestelde dekking van deze noodzakelijke hogere uitgaven. De PvdA-fractie heeft zich daarbij uitgesproken voor het verwerken van de hogere exploitatiekosten in de jaarlijkse begroting en voor de extra investeringen de schuld iets te laten stijgen.

Dit heeft dan tot gevolg dat de heffingen gemiddeld met 1,5% ipv 1% gaan stijgen. Bedenk wel, het gaat om voorlopige cijfers!

Fijko van der Laan