Op weg naar 100% duurzaamheid

25 mei 2017

In de vergadering van 17 mei 2017 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) weer een belangrijke stap gezet op weg naar duurzaamheid. Het algemeen bestuur stelde het Klimaat- en Energieprogramma vast.

Klimaat

Voor een waterschap is dit een onmisbaar onderwerp. De verandering van het klimaat raakt alle taken van het waterschap, van veiligheid tegen overstromingen tot waterafvoer, wateraanvoer en waterkwaliteit. De klimaatscenario’s van het KNMI laten voor Nederland een beeld zien van hogere temperaturen (vooral in de winter), een stijgende zeespiegel, nattere winters, heviger (cluster)buien en drogere zomers.

Het waterschap werkt al hard aan het wegnemen van de gevolgen van klimaatverandering, door het versterken van dijken, het vergroten van water aanvoer en –afvoer en met waterkwaliteitsmaatregelen. Maar met dit Klimaat- en Energieprogramma wil HHNK nu ook bijdragen aan het wegnemen van de oorzaken van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Energie

Om de doelstellingen te halen zal HHNK vooral proberen het energieverbruik te verlagen. Momenteel is het watershap een van de grootste energieverbruikers van onze provincie, met 86 miljoen kWh stroom en 15 miljoen m3 aardgas. Met energie-efficiency maatregelen en innovaties in de zuiveringstechniek en de slibverwerking moet dit energiegebruik omlaag worden gebracht. Vervolgens wordt energie gewonnen, bijvoorbeeld met zonneweiden, om zo energieneutraal te worden. Waar nodig wordt echte groene stroom ingekocht, bijvoorbeeld van Nederlandse Windenergie).

Ambities

Het algemeen bestuur kreeg de keus voorgelegd uit drie ambitieniveaus, waarbij in 2025 een verschillend niveau kon worden bereikt, natuurlijk ook tegen verschillende kosten. Met alleen de stemmen van VVD en BBW (Boeren Burgers Waterbelang) tegen koos het algemeen bestuur voor het meest vergaande: HHNK wil in 2025 100% CO2-neutraal en 100% energieneutraal zijn. Hoewel er zeker ook subsidies zijn te vinden om bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen zal het effect van deze keuze in onze Meerjarenbegroting wel zichtbaar worden. De positieve effecten van energiezuinigheid beperken de financiële gevolgen naar verwachting tot minder dan een half procent van de begroting. Als PvdA-fractie vinden wij dat het doel deze middelen meer dan heiligt!

Piet Oudega