Perspectiefnota 2019 – 2022

16 mei 2018

Regeren is vooruitzien. Daarom bespreekt HHNK elk voorjaar de kaders waarbinnen een meerjarige doorkijk is gevat. Voorheen heette dat een Meerjarenplan. Vanaf 2018 werken we met een Perspectiefnota. Die wordt zodanig ingericht dat het stuk beter aansluit bij de beleidscyclus (Waterprogramma).

Effecten

Binnen de effecten waterveiligheid, beperking wateroverlast, voorkomen watertekort, gezond en schoon water heeft het schap verschillende uitdagingen zoals klimaat adaptatie en energietransitie. Voldoende ambities worden verwoord in een nog niet volledig financieel onderbouwd stuk.

Kostenstijging

De komende jaren worden kostenstijgingen verwacht. Om er een paar te noemen: CAO personeel, solidariteitsbijdrage, prijsstijgingen bij inkoop en aanbestedingen.

Efficiency

De organisatie probeert de kostenstijging op te vangen door nog efficiënter te werken en te bezuinigen binnen te taken. Op het programma Verbetering Boezemkades (VBK) liggen volgens de organisatie nog mogelijkheden. Een gemiddelde tariefstijging van 0,9 % wordt voorzien als voldoende voor 2019.

Lucht

De PvdA ondersteunt de koers van “scherp aan de wind varen”. Lucht in de begroting is ongewenst. Gegeven de opmerking van de concerncontroller dat de lucht al uit de begroting is, vraagt de PvdA zich echter af hoe er efficiency slagen gemaakt kunnen worden zonder op de uitvoering van onze taken in te boeten.

Begroting

Nadere invulling voor het begrotingsjaar 2019 zal laten zien of de voorlopig geschatte tariefstijging voldoende is om te kunnen doen wat we willen doen. De PvdA zal hier in het najaar, zodra de begroting wordt gepresenteerd, kritisch naar kijken. Vóór die tijd wordt het algemeen bestuur nog geïnformeerd over nieuwe financiële inzichten die van invloed zijn op de begroting.

Agenda van de toekomst

Op initiatief van dijkgraaf Luc Kohsiek bespreekt het algemeen bestuur een aantal ontwikkelingen waarop het schap zich wil voorbereiden: klimatologisch, technologisch en maatschappelijk. Dat gebeurt samen met alle betrokken en belanghebbende organisaties in het werkgebied van HHNK. Het waterschap is goed bezig te willen vooruitzien, aanpassen en samenwerken. Lees meer hierover in een eerder bericht “Agenda van de toekomst”