PvdA in het college

21 mei 2015

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft sinds 13 mei een nieuw college. De PvdA is samen met Groen Water & Land, Water Natuurlijk, CDA en LTO tot een akkoord gekomen.

Zetelbehoud

De PvdA heeft 3 zetels behouden sinds de verkiezingen op 18 maart. Na een langdurig proces, met twee informatierondes en ondanks ruis op de achtergrond, is er een mooie coalitie met de PvdA tot stand gekomen.

Hoofdlijnen

Op hoofdlijnen is een programma geformuleerd dat op tal van punten tegemoet komt aan het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Zo zal de kwijtschelding verruimd worden. Het behoud van cultureel erfgoed en het veenweidegebied komen nadrukkelijk op de agenda. Daarnaast zal bij ons werk zoveel mogelijk gezocht worden naar een koppeling met natuur en recreatie. Maatschappelijk verantwoord handelen is ook een van de speerpunten. Dat komt tot uiting door, onder andere, sociaal aanbesteden en aandacht voor ontwikkelingshulp.

Belastingen

Er wordt niet verder getornd aan de belastingverdeling. Afgezien van een gemaximeerde tariefsverhoging, die voor alle categorieën zal gelden, zal er geen verdere afwenteling plaatsvinden van de agrarische lasten op die van de burgers.

Duurzaam en gebiedsgericht

Over de hele breedte van het programma zetten we in op duurzaam en gebiedsgericht werken waarbij we continu willen samenwerken met alle betrokken  partijen. Er is een aparte portefeuille duurzaamheid gecreëerd.

Breed gedragen

Er is bewust gekozen voor een globaal programma met enkele richtinggevende uitspraken. De inbreng van alle fracties is meegenomen bij het opstellen van het programma. Dat heeft er toe geleid dat het coalitieprogramma breed is aangenomen.

Kees Stam is onze heemraad en behoudt zijn portefeuille waterkeringen.

Fijko van der Laan vormt met mij de fractie in het algemeen bestuur.

Wij hebben er zin in!

Marjan Leijen