De randen van ons waterschap

16 februari 2017

HHNK is aan drie kanten omringd door open water. Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer | Markermeer. Genoeg uitdagingen op waterveiligheid.

Aan de oostkant van ons werkgebied:

Aan de IJsselmeerkant moet HHNK dijkversterking voorbereiden voor het stuk tussen Hoorn en Amsterdam. De zogenaamde Markermeerdijk. Deze zijn in 2006 afgekeurd door het rijk.

HHNK vormt met twee aannemers de Alliantie Markermeerdijken om tot ontwerp en uitvoering van de dijkversterking te komen. Er zijn 16 dijkvakken met elk hun eigen problemen en mogelijke oplossingen. Die variëren van een binnenwaartse versteviging van de dijk tot een vooroever aan de waterkant.

Naast de Alliantie bestaat de Adviesgroep Markermeerdijken met belangenvertegenwoordigers van 40 groeperingen, van bewoners tot natuur en bedrijfsleven. Zij hebben zich in een recent advies uitgesproken naar de Alliantie en het bestuur van HHNK.

Behoud historische waarden, water aan de dijk, (bestaande) natuur en kleinschalige recreatie. Dat zijn in het kort de aanbevelingen. Daarnaast wordt geadviseerd over de periode van uitvoering en over samenwerking in toekomstige projecten.

Buiten de Adviesgroep zijn er groepen inwoners die zich concreet over hun eigen dijkvakken buigen en daarover zorgen hebben. In het bijzonder gaat het om Uitdam en Durgerdam. Daarvan heeft de Alliantie gezegd meer tijd nodig te hebben om met een aanvaardbaar voorstel te komen. In een bijeenkomst op het waterschap werd onlangs een presentatie gegeven over de stand van zaken. De ontwerpen van de 16 trajecten komen in het voorjaar 2017 ter inzage te liggen.

Uiterlijk in 2021 moet de dijkversterking klaar zijn.

Aan de westkant van ons werkgebied:

Het kustpact is een samenwerkingsverklaring tussen rijk, natuurorganisaties en decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten). Hierin staan afspraken over het gebruik van de kust. Het pact is opgesteld nav de commotie vorig jaar toen het kabinet de regels over het gebruik van de kust bij de provincie en de gemeente wilde beleggen. Het ging toen voornamelijk over extra bebouwingsmogelijkheden en jaarrondpavillioens. In korte tijd werden meer dan 100.000 handtekeningen gezet voor de actie “Bescherm de Kust”. De minister heeft na de commotie in het land en in de tweede kamer het initiatief ingetrokken en aangekondigd dat ze zou gaan werken aan een kustpact. Dit ligt nu voor. De betrokken waterschappen hebben de dijkgraaf van Delfland naar voren geschoven om aan de besprekingen deel te nemen. Via hem gaan de opmerkingen van ons naar dat overleg. Voor ons is van belang dat de waterveiligheid is geborgd alsook de instandhouding van de natuurlijk kustlijn met de karakteristieke duinen rijen. Er worden rust en reuring zones benoemd om de verschillende soorten recreatie te kunnen laten plaatsvinden. In principe wordt bebouwing niet toegestaan in de duinen en op het strand, met uitzondering van de bestaande en reeds vergunde ontwikkellocaties.

De gemeente Bergen tekent het kustpact niet. De gemeenteraad heeft in meerderheid gesteld dat de structuurvisie van het rijk (windmolens in het zicht van de kust) haaksstaat op het kustpact (natuurbeleving en vrij uitzicht).

Schagen heeft het kustpact wel getekend. De gemeenteraad heeft zorgen over de onbelemmerde voortgang van de ontwikkeling van Petten en vraagtekens bij de zonering maar gaat uit van goed overleg met de provincie op dit punt.

De meeste gemeenten overigens volgen hun vertegenwoordiger bij de VNG.

HHNK is tegen de verdere jaarrondexploitatie van vakantiewoningen op het strand, zoals bij Petten voorgesteld. Geen bebouwing in de duinen en duidelijke afspraken over rust en reuring zones. Verdere uitwerking vindt plaats door de provincies in hun verordeningen.

Aan de noordkant van ons werkgebied:

Op Texel wordt de Waddenzeedijk versterkt, deels met een zandige oplossing voor de Prins Hendrikdijk. Dat traject loopt, met uitzondering van het stuk versterking bij NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) in polder ’t Horntje. NIOZ ligt buitendijks en wil graag binnendijks gebracht. Er is een alternatief doorgerekend en het wachten is nu op de diverse belanghebbenden om het financiële gat te sluiten. Op het moment van schrijven hebben de ministeries van OCW en I&M en de gemeente Texel bijdragen toegezegd, die nog niet dekkend zijn. De portefeuillehouder Kees Stam is positief over de afloop van de onderhandelingen die nog gaande zijn.