Belasting waterschappen aanpassen?

12 maart 2018
Waterschapsbelasting

Elk voorjaar valt de rekening voor de belasting van het waterschap in de bus, bestaande uit verschillende onderdelen. De belasting bedraagt honderden euro’s. De Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen heeft in een concept rapport voorstellen gedaan om de belasting anders over inwoners te verdelen.

Lees hier meer over deze commissie en het rapport. De PvdA fractie heeft de commissie kritische vragen gesteld.

Samen betalen

De waterschapsbelasting bestaat uit een heffing voor het zuiveren van afvalwater en een bedrag voor het in standhouden van het watersysteem. De lasten worden daarbij verdeeld over inwoners, huishoudens, bedrijven en grondeigenaren. Samen betalen ze alle kosten die het waterschap maakt om zijn taken uit te voeren. In het rapport van de commissie worden voorstellen gedaan om de verdeling over de groepen te veranderen.

PvdA wil geen zwaardere belasting voor inwoners

De voorgestelde wijzigingen zullen de rekening voor inwoners en natuurbeheerders opdrijven, terwijl vooral boeren en grotere bedrijven worden ontzien. Dat voelt voor de PvdA-fractie niet goed, vooral ook omdat de waterschapsbelasting bij inwoners niet naar draagkracht wordt geheven.

Op de achtergrond speelt voor ons mee dat nieuwe eisen aan de zuivering van afvalwater en de voortgaande zeespiegelstijging de kosten van het waterschap en daarmee de lasten voor de inwoners in de toekomst alleen maar verder zullen verhogen.

Vragen aan de commissie

In de vragen aan de commissie stellen wij een aantal aspecten uit het rapport ter discussie. Wij willen graag meer heffing naar draagkracht, rekening houden met kleinere gezinnen en een helderder verdelingssysteem van de belasting over de verschillende belanghebbenden in ons gebied. Ook zou zuinig omgaan met milieu en water door het belastingsysteem beloond moeten worden.

Piet Oudega

Bron: Unie van Waterschappen