Wegen overgedragen aan Alkmaar

23 februari 2018

HHNK beheert ruim 1400 km wegen, binnen en buiten de bebouwde kom. Een overblijfsel uit de tijd dat waterschappen behalve de dijken ook de wegen op die dijken onder hun hoede hadden. Wegenbeheer beschouwen we niet als een kerntaak van het waterschap. Er is daarom een pad uitgezet om alle wegen over te dragen. Aan de gemeente.

Fusie

In 2015 is de gemeente Alkmaar gefuseerd met Schermer en Graft-De Rijp. In de twee laatste voormalige gemeenten onderhield HHNK 128 km wegen. Met de nieuwe gefuseerde gemeente Alkmaar heeft HHNK na zorgvuldig overleg een overnametraject ingezet met daarbij de financiële afhandeling.

Overdracht

De nieuwe gemeente Alkmaar is een netto ontvangende gemeente wat betreft wegenbeheer. Dat wil zeggen dat het waterschap in deze gemeente meer geld aan wegenonderhoud betaalt dan dat het schap ontvangt uit de wegenheffing. In een ontvangende gemeente wordt bij wegenoverdracht een afkoopsom berekend die de gemeente ontvangt als gewenningsbijdrage. Voor een netto betalende gemeente is dat omgekeerd.

Zowel door de gemeente Alkmaar als door HHNK is het voorstel tot overname per 1-1-2019 aangenomen.

Toespraak

Peter Vonk, algemeen bestuurslid voor de Algemene Waterschapspartij, is een vurig pleitbezorger van wegenoverdracht. Hij hield een mooie toespraak op 21 februari tijdens de behandeling van het voorstel. Hij plaatste de wegenoverdracht van Alkmaar in een historisch kader.

“Weg met de wegen! Het waterschap is er voor het water. De algemene democratie – gemeente, provincie en rijk – voor de wegen. Dat is in vrijwel het hele land zo geregeld.
In ons gebied zijn er twee soorten mensen: een groep die wel moet betalen voor het wegenbeheer en een groep die dat niet hoeft. Terwijl iedereen over die wegen mag rijden.

In Amsterdam was het zo dat mensen in een relatief arm stadsdeel, in Noord, wel moesten betalen en in Amsterdam Zuid, een veel rijkere buurt, niet. Dat is in het verleden als erg onrechtvaardig ervaren en HHNK heeft met de gemeente een deal kunnen sluiten. Zij doen hun eigen wegen en betalen aan HHNK een afkoopsom. Amsterdam was een netto betaler aan HHNK.

Nu dus Alkmaar. We zijn goed op weg om de wegen kwijt te raken en daarvoor verdient D&H een pluim.”

Foto: Peter Vonk biedt de portefeuillehouder Rob Veenman een bloemetje aan. Rob Veenman bedankte op zijn beurt de organisatie en de verantwoordelijke ambtenaar en gaf de grote bos door.