Groen en water in de stad

PvdA waterbestuurders in Noord Holland discussiëren over het belang van Groen en Water in de stad. Mooie punten zijn op papier gekomen, te gebruiken voor de programma's van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Bijeenkomst Groen en Water in de stad

De waterbestuurders van de PvdA in Noord Holland en Utrecht (provincie en waterschappen) organiseerden gezamenlijk een bijeenkomst ‘Groen en Water in je wijk/dorp/stad’ op 10 juni 2017 in Amsterdam.

Doel van de bijeenkomst: input leveren voor de programma’s van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het ging daarbij vooral om ‘groen’ en ‘water’ gerelateerde onderwerpen.

Het programma omvatte een aantal korte pitches door oa:

  • Lutz Jacobi  (voormalig 2e kamerlid PvdA met portefeuille water)
  • Hans Oosters (dijkgraaf Schieland en Krimpenerwaard en voorzitter van de Unie van Waterschappen, tevens PvdA lid)

Gevolgd door een discussie aan de hand van stellingen over de betekenis, nut en noodzaak van Groen en Water in het gebouwde gebied.

Met de input is een handzaam A4tje met conceptteksten geproduceerd. De handreikingen konden vervolgens in de verkiezingsprogramma’s van de afdelingen verwerkt worden.

Hieronder is het resultaat van deze bijeenkomst te lezen:

Conceptteksten

Groen en Water krijgen de ruimte

Meer groen en water in de bewoonde omgeving is goed voor de gezondheid en de biodiversiteit. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de meeste mensen (en dieren) prettiger functioneren met meer groen in hun omgeving. Ook zorgen groen en water voor meer bestendigheid tegen wateroverlast, droogte en hittestress.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen wil de PvdA nadrukkelijk de invloed van groen en water mee laten wegen in de planvorming. Dat betekent dat wij altijd een watertoets doen bij ruimtelijke ontwikkeling en gehoor geven aan de aanbevelingen uit deze toets. Het betekent ook dat we openbare ruimte aanleggen met meer groen en met waterbestendigere verharding. Wij willen een waterrobuuste omgeving die water kan bergen in tijden van overlast en water kan leveren in tijden van tekort.

Afkoppelen

De PvdA wil het regenwater zoveel mogelijk de grond in hebben en niet in het riool. Dat dient 3 doelen:

  • Minder overlast bij regen en minder droogte bij neerslagtekort. Droogte zorgt net als teveel water voor schade. Ten derde zorgt het voor minder belasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties en grotere kans op terugwinning van grondstoffen.
  • De PvdA wil het regenwater zoveel mogelijk ontkoppelen van de riolering en de ruimte zodanig in te richten dat het water op een verantwoorde manier de grond in kan.
  • De PvdA wil onderzoeken of de rioolheffing lager kan als je je regenwater afkoppelt (dan wel hoger als je dit niet doet).
Ontstenen en vergroenen

Concreet betekent dat ontstenen en vergroenen:

  • Zorg voor minder versteende oppervlaktes in openbare ruimtes en tuinen. Dit komt het waterbergend vermogen van steden en dorpen ten goede. Het doet ook de kans op hittestress afnemen.
  • Stimuleer groene daken en gevels en meer groen in de openbare ruimte. De PvdA vindt dat gemeenten daarin het goede voorbeeld moeten geven bij hun eigen gebouwen.
  • De gemeente kan de ontstening en vergroening bevorderen door subsidies of beloning via belastingverlaging.
Samen met bewoners

Nadrukkelijk nodigt de PvdA de inwoners uit om met initiatieven te komen die leiden tot een aangenamere groene leefomgeving.

De PvdA zet in op opzetten van teams die zorgen voor keukentafelgesprekken waarin deze initiatieven en mogelijkheden in kaart worden gebracht en mensen leren over ontstenen, vergroenen en afkoppelen van regenwater. Wij zien in het inrichten van deze teams een kans voor een werkgelegenheidsproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Marjan Leijen