Hoe politiek is een waterschap?

Maakt het verschil of je voor de PvdA of een andere politieke partij in het waterschapsbestuur zit? Ik denk van wel!

De vraag “Hoe politiek is het waterschap?” wordt mij vaak gesteld. Maakt het verschil of je voor de VVD of de PvdA in het waterschapsbestuur zit? Hoe liberaal of sociaaldemocratisch kan een dijk of waterloop zijn?

Eerlijk gezegd had ik daar een paar jaar geleden geen goed antwoord op. Waterbeheer is een functionele taak. De dijken moeten veilig zijn en het water schoon en voldoende. Niet teveel en niet te weinig. Toch heb ik gezien dat dat niet alles is.

Water en dijken zijn van iedereen

Allereerst kunnen we ervoor zorgen dat het water er voor iedereen is. Niet alleen voor de agrariër die er zijn brood mee verdient maar ook voor de mensen in de stad. Door zoveel als mogelijk de verschillende functies van water, zoals aan- en afvoer, berging, natuur en recreatie, te verbinden.

Ook bij onze kustversterking slagen we er in om, naast het verbeteren van de waterveiligheid, voorzieningen te treffen die een meerwaarde hebben voor de inwoners van ons waterschap. Het project voor de Hondsbossche Zeewering laat dat bij uitstek zien

We hebben gekozen voor een zogenaamde zachte zandige oplossing met nevendoelen als recreatie en natuur. De dijk is namelijk van iedereen.

Sociale bedrijfsvoering

Naast onze taken, waarin een belangenafweging dus wel degelijk aan de orde is, zie ik ook binnen onze bedrijfsvoering tal van mogelijkheden om kleur te bekennen.

We kunnen duidelijk ons PvdA gezicht laten zien in de ontwikkeling van het waterschap naar een maatschappelijk verantwoorde overheid. Een organisatie die de kosten eerlijk verdeelt en oog heeft voor de minder draagkrachtige inwoner. Wij staan voor een goed kwijtscheldingsbeleid.

Daarnaast is de PvdA van mening dat we ons personeelsbeleid, de inkoop- en aanbesteding en tal van andere zaken een rode draai kunnen geven.

Een waterschap, dat zuinig is op ons gebied, het water, de grondstoffen, het belastinggeld en het cultureel erfgoed past ook uitstekend in de sociaal-democratische en duurzame idealen van de PvdA.

Onze kinderen en kleinkinderen zullen dan net als wij in dit prachtige stuk Noord Holland kunnen blijven wonen, werken en genieten.

Netwerk

De PvdA is vertegenwoordigd in alle bestuurslagen van Nederland. Hierdoor zijn wij in staat om snel te schakelen tussen de verschillende vertegenwoordigers, lokaal, provinciaal en landelijk. Dat maakt dat we dingen voor elkaar kunnen krijgen. Op links is de PvdA de enige waterschapspartij die overal aanwezig is.

 

Marjan Leijen