Social return

De PvdA maakt er zich hard voor dat iedereen aan het werk kan. Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

De PvdA maakt er zich hard voor dat iedereen aan het werk kan.  HHNK heeft voldoende mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geschikte werkzaamheden te bieden. De PvdA vindt dat HHNK dat ook kan vragen aan bedrijven bij aanbestedingen. In het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid is zoiets te regelen.

Social Return bij aanbestedingen

Veel gemeenten, provincies en het rijk hebben dat in hun aanbestedingsbeleid opgenomen. Bij een werk van omvang wordt dan van de inschrijvers gevraagd om een deel van hun inspanningen ook te richten op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan stages en ook werk opleveren voor werklozen of voor mensen met een beperking. Daarmee kan een investerende overheid zoals het waterschap een nuttige functie vervullen voor groepen die niet gemakkelijk aan het werk komen. In het aanbestedingsbeleid van het schap was dit echter niet opgenomen. Een verzoek van de PvdA, in de vorm van een amendement, om dat alsnog te realiseren is overgenomen. HHNK zal nu, waar mogelijk, bij aanbestedingen ‘social return’ gaan eisen.

 

AMENDEMENT INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

 

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, bijeen in vergadering op 14 december 2016,

Beraadslagend over het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Constateert dat:

  1. het uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid waterschappen van de UvW een positieve invulling van Social Return voorstelt, namelijk als voorwaarde bij inkoop tenzij gemotiveerd wordt aangegeven waarom dit niet mogelijk of gewenst is (het ‘pas toe of leg uit’ principe);
  2. HHNK deze paragraaf terughoudend heeft ingevuld: afhankelijk van de aard en omvang wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn (het ‘nee tenzij’ principe).
  3. HHNK een maatschappelijk verantwoorde organisatie wil zijn, ook in zijn inkoop- en aanbestedingbeleid

Stelt voor:

Paragraaf Social Return:

“HHNK heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Het stimuleert daarom, waar mogelijk en doelmatig, de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een specifieke overheidsopdracht voor te behouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben.”

te vervangen door de paragraaf Social Return van het uniform inkoop- en aanbestedingsbeleid waterschappen van de UvW:

“Het Waterschap heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Het stimuleert daarom waar mogelijk en doelmatig, de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Social return wordt als voorwaarde bij Inkopen opgenomen, tenzij gemotiveerd wordt aangegeven waarom dit niet mogelijk of gewenst is (‘pas toe of leg uit’).

en gaat over tot de orde van de dag,

PvdA