Kandidaten

Hieronder is de kandidatenlijst van PvdA HHNK voor de waterschapsverkiezingen op 20maart 2019. Deze lijst wordt nog aangevuld met lijstduwers. De eerste 8 kandidaten stellen zich hieronder aan je voor.

1. Marjan Leijen, Warmenhuizen

Water is onlosmakelijk verbonden met onze mooie provincie. Grotendeels gelegen onder zeeniveau betekent dat voortdurend werk aan de winkel. Ons waterschap zorgt ervoor dat we allemaal veilig kunnen leven in Noord Holland. Dag en nacht wordt gezorgd voor bescherming tegen buitenwater. In natte en ook in droge periodes regelt het waterschap dat er voldoende water is – niet te veel maar ook niet te weinig. Naast dat alles is het waterschap ook verantwoordelijk voor schoon water.

Ik ben trots dat ik de afgelopen jaren vanuit het bestuur hieraan een bijdrage heb kunnen leveren. Wij hebben dat als PvdA zoveel mogelijk gedaan op een manier die recht doet aan onze idealen: sociaal en duurzaam. Door een eerlijke lastenverdeling en een goede kwijtscheldingsregeling. Met oog voor landschap en biodiversiteit door zoveel mogelijk natuur en recreatieve voorzieningen te koppelen aan onze waterprojecten. Ik wil een waterschap dat robuust is ingericht en voorbereid op de toekomst, zuinig met belastinggeld, natuur, energie en cultureel erfgoed.

Met mijn achtergrond en ervaring in cultuurtechniek, weg&waterbouw, ruimtelijke ontwikkeling, besturen en mijn passie voor historie blijf ik graag – bij voldoende stemmen 🙂 – mijn bijdrage leveren aan het waterschapswerk.

Heel graag voer ik de lijst weer aan voor de verkiezingen op 20 maart, samen met jou!  Marjan Leijen

2. Kees Stam, Heemskerk

Ik ben opgegroeid en heb gewerkt in de tuinbouw en akkerbouw. Voedselzekerheid is belangrijk.
Ik vind herverdeling van welvaart  belangrijk en heb gewerkt als landbouwkundige in ontwikkelingslanden.
Ik vind een schone omgeving belangrijk en heb veel vieze bagger verwerkt uit de sloten van de waterschappen.
Ik vind de toekomst van Nederland van belang en heb me jarenlang ingezet voor droge voeten in Noord-Holland, het liefst met natuurlijke materialen zoals in de Hondsbossche Duinen en de Prins Hendrik Zanddijk op Texel.
Ik zet me in voor de promotie van zonne-energie en ben een fan van waterstofgas als energiedrager.
Ik vind de energie te goedkoop en de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking erg jammer, daarom geef ik 10 %  van mijn energiekosten en kosten van vliegtickets als bijdrage aan ontwikkelingswerkorganisaties en andere goede doelen.  Kees Stam

3. Fijko van der Laan, Anna Paulowna

Vier jaar geleden werd ik gekozen in het Algemeen Bestuur van ons waterschap HHNK. Als lid van de commissie Water en Wegen heb ik me sindsdien vooral bezig gehouden met waterveiligheid zoals de primaire keringen, waterkwaliteit volgens de kaderrichtlijn water en (vaar)wegbeheer naast de algemenere waterschapstaken. In mijn loopbaan bij de Marine heb ik de kracht van wind en water diverse keren meegemaakt. Met een werkgebied dat 90% onder zeeniveau ligt zijn voldoende sterke dijken en keringen van groot belang. Gelukkig zorgt het waterschap daar goed voor en is de laatste grote overstromingsramp in ons werkgebied alweer 100 jaar geleden. Multifunctionaliteit van onze waterstaatswerken is voor mij van groot belang: combinaties met natuur en recreatie zouden vanzelfsprekend moeten zijn voor alle partijen in het bestuur maar zeker is dat zo voor de PvdA. Ik maak graag zelf gebruik van die werken zoals de aangelegde waterbergingen rond Anna Paulowna (het Boermanszwin, voormalige Waddengeul). Komend uit een sociaaldemocratisch nest vind ik dat de mensen met veel inkomen best meer (waterschaps)lasten kunnen betalen en dat mensen met de laagste inkomens kwijtschelding moeten krijgen. Gelukkig hebben we dat ook voor elkaar gekregen in deze bestuursperiode. Graag zet ik mij de komende vier jaar wederom in voor ons waterschap HHNK.  Fijko van der Laan

4. Piet Oudega, Koog a/d Zaan

Voor wie in het Noord-Hollandse (Zaanse) laagveen is opgegroeid is het waterschap een levensvoorwaarde, ook al besef je dat meestal niet. En in de komende jaren krijgt dat waterschap ook nog eens volop te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Dus is het fijn als je daar een deel van je bestuurlijke energie in kunt steken. Dat heb ik in het verleden al twaalf jaar lang mogen doen bij het toenmalige Uitwaterende Sluizen en ik doe het nu – en hopelijk weer vier jaar – bij de opvolger Hollands Noorderkwartier. Ik kan daarbij veel van mijn eerder opgedane kennis en ervaring kwijt: mijn politieke ervaring als raadslid en wethouder voor de PvdA in Zaanstad, mijn technische interesse als chemicus, mijn ambtelijke ervaring bij het Amsterdamse stadsdeel Noord en de Randstadprovincies, ook in Brussel, en mijn leidinggevende ervaring als hoofd Financiën bij de provincie Noord-Holland. Maar ook mijn vroegere vrijwilligerswerk voor de Zaanse milieuorganisatie KMZ en voor Zaans Erfgoed en mijn huidige inzet voor de Zaanse Schans en enkele andere organisaties.  Piet Oudega

5. Elbert Volkers, Hippolytushoef

We zijn omringd door water en bestaan zelf voor een groot deel uit water. Onze zeeën worden er niet bepaald gezonder op en ook op het land zijn problemen met water.

Water is niet alleen maar een lauwe stroom uit de kraan. Het is veel meer. We moeten duurzaam met water omgaan want anders gaat het de verkeerde kant op. Het betaalbaar houden van schoon water is een taak van de politiek. Water redden is een zaak van wetenschap en politiek en een andere manier van denken. Oceanografie en hydrobiologie is wetenschap die de toekomst van water kan herstellen.

Met het veranderende klimaat zijn er maatregelen nodig die ingrijpen in ons landschap. Waterberging, Dijkverhoging, Waterzuivering, Verzilting. Het behoud van cultuurhistorisch landschap in relatie tot veiligheid en waterberging gaan wat mij betreft hand in hand. Het zijn zaken die onze inwoners raken. Graag zet ik mij in voor de inwoners van Noord Holland Noord om zo duurzaam mogelijk te investeren in water.  Elbert Volkers

6. Cornelis Bellis, Zaandam

Oorspronkelijk kom ik uit de Kop van Noord-Holland. Ik ben geboren in de gemeente Barsingerhorn, thans onderdeel van de gemeente Hollands Kroon. Onze familie woonde aan de Westfriesedijk. Ik ben als het ware in de polder opgegroeid. Na mijn schoolopleiding en militaire dienst ben ik gaan werken bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, kortweg het Kadaster.  In 1977 werd ik lid van de Partij van de Arbeid. In het verleden was ik achtereenvolgens kandidaat voor het algemeen bestuur van de waterschappen Het Lange Rond en de De Waterlanden.

Ik vind het belangrijk, dat we droge voeten houden en wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen het water. Aandacht voor sterke dijken, een goede waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterveiligheid. Veenweidegebieden behoeven speciale aandacht, waarbij het van belang is, dat de grondwaterstand niet te laag is. Tevens vind ik het belangrijk dat bij de belastingheffing rekening wordt gehouden met de draagkracht van de belastingplichtige. Verder wil ik aandacht voor duurzaamheid, natuurwaarden en cultureel erfgoed. Belangrijk is een adequaat personeelsbeleid dat de komende periode dient te worden ontwikkeld. Denk daarbij aan de voortgaande digitalisering en de komende robotisering en ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie. Het belang van een goed opleidingsbeleid is hierbij van belang. Ik ga bij het voorgaande uit van solidariteit, sociaal beleid en rechtvaardigheid.  Cornelis Bellis

7. Hudson Louis, Heerhugowaard

 

8. Rina van Rooij, Purmerend