Fractiejaarverslag 2015

18 januari 2016

2015 was een bijzonder jaar voor de fractie van PvdA HHNK.

Op 18 maart 2015 vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Deze keer gecombineerd met de Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst was (mede) daardoor aanzienlijk gestegen tov de vorige verkiezingen; van ruim 20% naar ruim 40%.

Het begin van 2015 stond voornamelijk in het teken van de verkiezingscampagne. Zo veel als mogelijk is aangesloten bij de campagne voor de PS verkiezingen.

Voor de PvdA HHNK was de uitslag prima. Met 3 zetels werd hetzelfde aantal zetels behaald als in de voorgaande bestuursperiode.

De fractie heeft afscheid genomen van Kees Borst. Kees Stam en Marjan Leijen zijn herkozen. Nieuw in de fractie is Fijko van der Laan. Na succesvolle coalitieonderhandelingen maakt de PvdA weer deel uit van het dagelijks bestuur met Kees Stam als heemraad.

Het coalitieprogramma is in een gewestelijke vergadering in mei goedgekeurd.

De fractie wordt sinds juni ondersteund door 2 steunfractieleden: Piet Oudega (voormalig wethouder Zaanstad) en Jos Dings (fractievoorzitter PvdA/GroenLinks in Beemster en voormalig wethouder).

Een aantal zaken die zijn gepasseerd dit jaar:

  • De Hondsbossche Duinen zijn opgeleverd. Een mooi voorbeeld van zachte kustversterking met natuur, waarbij is samengewerkt met de provincie.
  • Het projectplan versterking Waddenzeedijk Texel met bijzondere aandacht voor de positie van (buitendijks gelegen) NIOZ.
  • Het grondwaterbeleidskader is vastgesteld (geen kopie meer van provinciaal beleid).
  • Verschillende peilbesluiten en de legger wateren zijn geactualiseerd.
  • Verdergaande voorbereiding en discussie Versterking Markermeerdijken.
  • Het Waterprogramma 2016-2021 is in de laatste vergadering van het jaar vastgesteld. In dit programma zijn de ambities voor de komende 6 jaar in beeld gebracht. In dialoog met het gebied is dit in een proces van 2 jaar tijd tot stand gekomen. Uitwerking vindt vooral thema- en gebiedsgericht plaats.
  • Het kwijtscheldingsbeleid van HHNK is besproken en geë De regeling wordt vanaf 2016 verruimd voor AOW-ers. Daarnaast gaat het dagelijks bestuur studeren op mogelijkheden om ondernemers (op of onder bijstandsniveau) ook in de regeling op te nemen. Dit nav een motie die ondermeer door de PvdA en de Algemene Waterschapspartij is ingediend.
  • De begroting 2016 is in november vastgesteld. Het coalitieakkoord is hierin verwerkt. De verhoging van de tarieven is beperkt gebleven tot gemiddeld 2 %.

 

 

Marjan Leijen