Complimenten voor jaarplan 2017

11 mei 2018

In de vergadering van het College van Hoofdingelanden op 9 mei jl is het jaarplan 2017 van HHNK vastgesteld. Veel complimenten voor de gedane zaken.

Ontwikkelingen

Positieve ontwikkelingen zijn genoemd tijdens de behandeling van de jaarstukken: de overdracht van de wegen in Alkmaar, vaststelling van de erfgoedvisie en het ambitieuze Klimaat- en Energieprogramma, de inrichting van een Waterinnovatiefonds en het binnendijks brengen van NIOZ.

Resultaat

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een licht positief resultaat. Dat is overigens vertekend omdat een eerdere onttrekking van € 6 miljoen uit de algemene reserve al via een begrotingswijziging verwerkt was. Op een begroting van meer dan € 200 miljoen is de PvdA van mening dat dat akkoord is. Zolang we doen wat we van plan waren te doen met het belastinggeld. Al blijft het in het algemeen lastig om er een vinger achter te krijgen hoe goed we precies bezig zijn. Per prestatie is globaal in beeld gebracht of we qua inhoud en middelen volgens jaarplanning lopen, achter lopen of helemaal uit de planning lopen.

Zorgen

Zorgen zijn ook uitgesproken. Bodemdaling is een ontwikkeling die steviger moet worden aangepakt. Dan kan vooral iets gaan opleveren als de provincie –  bepalend in ruimtelijke functies – zich actief opstelt. Dat onderschrijft de PvdA.

Het project Markermeerdijken blijft terugkeren op de agenda en in de gesprekken binnen het bestuur. Er is veel betrokkenheid vanuit de bewoners. Onderwerp van discussie is de wijze van dijkversterking: met grond of dmv constructieve oplossingen (zoals dijkankers) of hybride oplossingen. Elk met een eigen prijskaartje. Nadat een reactie is geformuleerd op de zienswijzen zal MMD na de zomer formeel door het HHNK behandeld worden.

Decharge

Aan het college van dijkgraaf en heemraden werd unaniem decharge verleend voor het gevoerde (financiële) beleid over 2017