Texel prominent op de agenda

19 mei 2017

Tijdens de bestuursvergadering van HHNK op 17 mei 2017 was er een prominente plaats voor twee Texelse projecten: ’t Horntje en de Prins Hendrikzanddijk.

Voorlandkering ’t Horntje

Bij ’t Horntje is het Nioz gevestigd. Dit gerenommeerde zee-onderzoeksinstituut ligt nu buitendijks. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma(Hwbp) wordt ook de zeewering bij Texel op adequaat niveau gebracht.

NIOZ, nabij de veerhaven

 

Het Nioz wilde ook binnendijks komen te liggen. Dit is in eerste instantie afgewezen. Daartoe zijn ook procedures gevolgd, maar de Raad van State heeft die eis afgewezen. Partijen zijn wel in gesprek gebleven en het Nioz heeft een alternatief ontwikkeld in samenspraak met HHNK.

Na veel passen en meten kwam er een technisch haalbaar ontwerp uit, dat voor alle betrokken partijen aanvaardbaar en vergunbaar was. De pijn zat in de financierbaarheid. Er was namelijk 7,5 miljoen extra nodig en dit was niet voorzien in de financiering van het HWBP.

Na veel vijven en zessen, veel geduld maar ook goede onderhandelingsvaardigheid, o.a. van hoogheemraad Kees Stam (PvdA) is het gelukt die financiering rond te krijgen. Het plan was al uitgebreid besproken in de commissie van 3 mei, waar het resultaat en de hoogheemraad veel lof kregen toegezwaaid. Voor het Nioz, de werkgelegenheid op Texel en de Noordkop en de waterveiligheid is dit een prachtig resultaat.

Prins Hendrikzanddijk

Bij dit project is gekozen voor het aanbrengen van een buitendijkse zanddijk ten zuiden van het gemaal de Schans, richting ’t Horntje. Ook dit is een project waar nadrukkelijk buiten de gebaande paden is gedacht, maar waar wel een succesvol voorbeeld aanwezig was in de vorm van de vernieuwde Hondsbossche zeewering.

Aanvankelijk is hier gekozen voor een binnendijkse versterking. Dit stuitte op Texel en bij de belanghebbenden op ernstige bezwaren, omdat het ten koste zou gaan landbouwgrond. Uiteindelijk is gekozen voor een zandige versterking aan de waddenzeekant.

Prins Hendrikdijk 2016

 

impressie van Prins Hendrikzanddijk

 

Met dit project is ook sprake van een investering in nieuwe natuur. De beschermwaardigheid van dit gebied is hoog door de eisen die de natuurbeschermingswet en de werelderfgoedstatus van het Waddenzeegebied stellen. Het resultaat is dat er en sprake is van een kwalitatief goede kustbescherming en nieuwe natuur, terwijl het oude land niet aangetast wordt.

Ook hier was de financiering een probleem, maar ook hier was de bereidheid van meerdere partijen aanwezig om dit win-winmodel te laten slagen. Zoals ook bij de behandeling van dit voorstel is gebleken, is het niet altijd mogelijk het iedereen naar de zin te maken.

Hoewel op de top van het nieuw te vormen duin een fiets-wandelpad is voorzien, gaat het plan ten koste van het zogeheten strandje van Ceres. Dit riep met name de laatste dagen voor de besluitvorming de nodige emoties op, op Texel en daarbuiten.

Onze fractie en met hen de overgrote meerderheid van het bestuur was evenwel van mening dat het team van hoogheemraad Stam een mooi plan heeft neergelegd, dat alle steun verdient.

Jos Dings

 

Kees Stam onthult de plannen voor Prins Hendrikzanddijk