Projectplan Markermeerdijken aangenomen

20 september 2018

Op 19 september heeft het Algemeen Bestuur van HHNK met 23 tegen 5 (VVD en 50Plus) stemmen het Projectplan Waterwet Markermeerdijken aangenomen. Ook de PvdA-fractie heeft voorgestemd.

Insprekers

Evenals bij de commissiebehandeling op 5 september (lees hier) hadden zich een aantal insprekers gemeld die het AB hebben gewezen op de in hun ogen gebrekkige participatie door belanghebbenden, het geheim blijven van risico dossier en het niet willen toepassen van alternatieve oplossingen, vooral bij Scharwoude (module 3). Ook de burgemeester van Koggenland deed het woord en vond dat er niet met de Scharwouders was overlegd en dat een onafhankelijk onderzoek naar de participatie moest plaats vinden.

Nut en noodzaak

Voor de PvdA-fractie staat nut en noodzaak van de versterking niet ter discussie. Sinds de bedijking werd ingevoerd zo’n 800 jaar geleden is er geregeld sprake geweest van dijkdoorbraken en enorme overstromingen. De laatste keer in Noord-Holland was in 1916 en begaven de dijken rond de Zuiderzee het, bij de Katwouder zeedijk tussen Monnikendam en Volendam en de Waterlandse zeedijk nabij Uitdam en Zuiderwoude. Door overslaand water werd het binnentalud ernstig aangetast en brak de dijk.

De geschiedenis leert ons dat we denken dat we veilig zijn maar dat dat keer op keer niet het geval bleek te zijn onder zware en extreme weersomstandigheden. En keer op keer was het de centrale overheid die daarna aanstuurde op verbetering van de zeeweringen. En dat is nu ook weer precies aan de hand. Op basis van de waterwet en de landelijk vastgestelde normen zal de Markermeerdijken versterkt moeten worden om de waterveiligheid te kunnen waarborgen en overstroming te voorkomen.

Projectplan

De PvdA fractie heeft kennis genomen van het projectplan en de daarin opgenomen oplossingen voor de veiligheidstekorten van de onderscheiden modules. Het projectplan gaat vergezeld van een milieu effect rapport en de daarbij behorende adviezen van de commissie-m.e.r. en de reactie daarop van het dagelijks bestuur. Wij kunnen ons daarin vinden; vooral de Trechteringsnotitie laat zien welke alternatieven er zijn voorgesteld en op grond van welke criteria een alternatief in het MER is opgenomen. De commissie-m.e.r. concludeert dat alle redelijkerwijs te beschouwen alternatieven een plaats hebben gekregen in het MER. De eindconclusie is dat het milieu aspect volwaardig kan worden meegenomen bij het afwegen van de verschillende belangen.

Participatie

Van alle ondersteunende documentatie wijzen wij met name op de Rapportage Maatschappelijke Participatie. Uit deze rapportage blijkt dat er meer dan voldoende gelegenheid is geweest voor bewoners en belanghebbenden om een inbreng te hebben bij de ontwikkeling van de alternatieven. Over module 3 (Scharwoude) is een apart hoofdstuk opgenomen met de behandeling van het door bewoners voorgestelde alternatief. Een onafhankelijk bureau heeft de participatie beoordeeld en concludeerde dat er ruim voldoende gelegenheid is geweest in de voorbereiding om een inbreng te leveren door belanghebbenden. Participatie stopt niet met de vaststelling van dit projectplan. Ook tijdens de uitvoering van de versterking zal er voortdurend en intensief gecommuniceerd worden met bewoners en belanghebbenden. Dat laatste werd door portefeuillehouder Kees Stam nogmaals bevestigd.

Afweging

Alles overziende is de PvdA-fractie van mening dat alle belangen op een evenwichtige wijze zijn afgewogen. Wij zijn onder de indruk van de ingebrachte deskundigheid en expertise en de enorme hoeveelheid onderzoek en voorbereidend werk die door HHNK en de Alliantie is verricht. Maar ook waardering voor de grote betrokkenheid van inwoners met hun dijk, die een zeer belangrijk deel uitmaakt van hun leefomgeving. Natuurlijk zouden we die woon- en leefomgeving zo min mogelijk willen aantasten en veranderen, net als de vele eeuwen hiervoor dat ook het geval was. In de Nota van Beantwoording Zienswijzen is zeer uitputtend ingegaan op de ingebrachte opvattingen, die soms ook hebben geresulteerd in aanpassing van het ontwerp. Maar lang niet alle indieners hebben hun zin gekregen. Desondanks denken we dat de gekozen oplossingen ervoor zullen zorgen dat we een veilige dijk krijgen die tot 2071 mee kan op basis van de huidige inzichten.

Uitstel?

De VVD en het CDA hebben bij de behandeling amendementen ingediend die gericht waren op drie maanden uitstel (om nogmaals deskundigen te raadplegen samen met inwoners om te zoeken naar alternatieven) en het afzonderen van module 3 (Scharwoude). Beide amendementen zijn afgewezen. In de voorbereiding zijn er meer dan 25 organisaties en instanties buiten HHNK en de Alliantie betrokken geweest. Vrijwel iedere deskundige ter zake in Nederland is geraadpleegd over de gekozen oplossingen. Ook de alternatieven zijn uitputtend opgesomd in de Trechteringsnotitie en gemotiveerd al of niet opgenomen in het MER. In paragraaf 3.2.2. en de bijlage van de Rapportage Maatschappelijke Participatie is een compleet overzicht opgenomen van het initiatief van de inwoners van Scharwoude.

De PvdA ziet daarom geen toegevoegde waarde in verder uitstel, dat levert geen nieuwe informatie op. Beide amendementen werden verworpen en vervolgens is het Projectplan goedgekeurd, evenals de Nota beantwoording Zienswijzen. Het projectplan wordt nu aangeboden aan de provincie NH voor de verdere vaststelling.

 

Fijko van der Laan