Biodiversiteit

De PvdA maakt zich zorgen over de terugloop van de biodiversiteit. HHNK is als medeondertekenaar van de Green Deal Infranatuur mede verantwoordelijk voor het behoud van biodiversiteit. Een motie van de PvdA en Water Natuurlijk houdt HHNK bij de les.

Instandhouding biodiversiteit 

In de motie verzoekt de PvdA om in kaart te brengen wat het waterschap op het gebied van zijn beheertaken en zijn verantwoordelijkheid voor ‘gezond water’ kan bijdragen aan het tegengaan van de terugloop van de biodiversiteit onder de insecten. De PvdA vraagt daarbij aan te geven wat het waterschap al aan activiteiten in dat kader verricht en hoe eventueel
samen met relevante organisaties aan te haken is op initiatieven die er al zijn.

Tenslotte verzoekt de PvdA om de activiteiten onder de aandacht van andere waterschappen en de Unie te brengen.

Lees hieronder de volledige motie. De doorhaling geeft de kleine aanpassing weer, die na plenaire discussie is aangebracht. Het toelichtend schrijven is van de fractie Water Natuurlijk.

Motie HHNK bijdrage aan instandhouding insecten | biodiversiteit

Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in vergadering bijeen op 15 november 2017,

Constaterende dat:

  • in de Nederlandse pers onlangs velerlei artikelen zijn verschenen die melding maken van een sterk verontrustende terugloop van de biodiversiteit in de insectenwereld naar aanleiding van publicaties vanuit de universiteiten;
  • vanuit het belang van de Noord-Hollandse burger en van de kwaliteit van de natuur dit een zeer verontrustende ontwikkeling is;
  • de provincie Noord-Holland, naast het rijk, primair verantwoordelijk is voor het beschermen en ontwikkelen van de natuur en het behouden en herstellen van de biodiversiteit.

Overwegende dat:

  • het de maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin van andere overheden onverlet laat;
  • ook het waterschap HHNK zijn verantwoordelijkheid kan nemen;
  • HHNK de Green Deal Infranatuur heeft ondertekend die mede beoogt meer biodiversiteit op haar eigendommen te realiseren.

Verzoekt het college van D&H:

  • in kaart te brengen wat het waterschap op het gebied van beheertaken en het effe t gezond ater kan ijdragen aan het tegengaan an de terugloop an de biodiversiteit onder de insecten en daarbij aan te geven wat het waterschap al aan activiteiten in dat kader verricht;
  • samen met relevante organisaties aanhaken op initiatieven die er al zijn en de uitkomsten daarvan ter kennis brengen van het CHI; een samenhangend plan op te stellen om de activiteiten in dit kader uit te breiden en dit plan aan het CHI voor te leggen in het voorjaar van 2018;
  • deze activiteiten onder de aandacht van andere waterschappen en de Unie te brengen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Marjan Leyen en Fijko van der Laan, Fractie Partij van de Arbeid

Fractie Water Natuurlijk: Gerard Roosloot en Karen Jonkers

Fractie VBNE: Joost G. van Beek

Toelichting

Al enige tijd komen er berichten over de algemene achteruitgang van de biodiversiteit in ons land. Recent is daar het bericht aan toegevoegd over de achteruitgang in insecten in Nederland en West Europa zoals blijkt uit langjarig onderzoek op de universiteiten van Nijmegen en Krefeld. Zie bijvoorbeeld de NRC, Wetenschapskatern dd 28 oktober, pagina 4 en 5. De meningen over de oorzaken van de achteruitgang van het insectenbestand zijn divers (gebruik gewasbeschermingsmiddelen, klimaat, verkeerd beheer, afname leefgebied etc.).

Insecten zijn enerzijds van belang voor de biodiversiteit en bevruchting van landbouw gewassen maar sommige insecten zijn anderzijds erg schadelijk voor de agrarische sector. HHNK kan bijdragen aan een dialoog tussen partijen hierover. Zeker als het gaat om het adequaat gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die in het aquatisch milieu terecht komen. HHNK meet niet alleen het gehalte van enkele van deze stoffen in het water. Maar HHNK is (mede)trekker van het project bodem en water zijnde onderdeel van het deltaplan agrarisch waterbeheer dat minder belasting van het oppervlakte water met deze stoffen beoogt.

Ook kan ze het beheer van haar grond- en waterbezit meer toespitsen op een hogere biodiversiteit daar waar de primaire functie dit toelaat en de agrarische sector er geen hinder/schade van heeft. Dit betekent dat per gebied en situatie naar maatwerk moet worden gezocht. Gedacht kan worden aan maatregelen die de insectenstand bijv. van de ambassadeurs ervan zoals de bijen en vlinders bevorderen. Voorbeelden zijn o.a. niet klepelen, minder maaien, meer bloemrijke vegetaties (=nectar) ontwikkelen, een deel van de vegetatie de winter over laten staan, minder schapen beheer etc. Uiteraard dient dit in samenspraak met de omgeving te gebeuren. Er dient geen schade/overlast door dit aan gepaste beheer te komen.

In april 2016 heeft HHNK de Green Deal Infranatuur ondertekend die ook oproept tot een meer op de natuur gericht beheer van overheid infrastructuur. In de zomer van 2016 hebben de leden van het CHI de heren Van Beek (fractie

VBNE) en de Jong(fractie WN) hierover formele vragen aan het college gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat de eerste goede stappen door HHNK zijn gezet maar het wachten is op een verdere uitrol.

Het beheer van haar eigendommen is een kerntaak voor HHNK; het hoort bij de primaire taakuitoefening. De meningen verschillen enigszins over de vraag of een meer natuurvriendelijk beheer van deze eigendommen hier ook toe behoort. De motie gaat daar niet op in maar spreekt over verantwoordelijkheid nemen als mede overheid met kennis van zaken voor dit maatschappelijk probleem .

De opstellers van de motie zijn ervan uitgegaan dat de gewenste aanpak past binnen de vastgestelde budgettaire kaders. De aanpak zou mee kunnen liften met de reguliere taakuitoefening zonder bijzondere extra financiële inspanningen. In het op te stellen plan dient nagegaan te worden of dit klopt en dient zo nodig een voorstel ter zake aan het CHI te worden voorgelegd.

Samenwerking kan bij de verdere uitwerking in deze gezocht worden met de provincie, agrarische collectieven, de LTO, lokale en provinciale natuurbeheerorganisaties en omwonenden bij een specifiek project.