Dijk en vleermuizen gered!

“Als we niets doen, lopen we het risico dat het Alkmaardermeer leegloopt in de Heerhugowaard (polder).”

Kees Stam, dagelijks bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, heeft het over de bomen op de Westdijk, tussen het kanaal Alkmaar-Kolhorn en de N242. De dijk staat vol met bomen die inmiddels oud zijn en kunnen omwaaien. Dezelfde dijk beschermt de inwoners van Heerhugowaard tegen het water dat in verbinding staat met het Alkmaardermeer.

Volgens Stam horen bomen niet thuis op een dijk. Zodra ze omwaaien trekken de wortels een stuk dijk los waardoor deze verzwakt. De bomen worden dus gekapt. Maar niet voordat er een nieuwe plek is gevonden voor de vele vleermuizen die er verblijven. Aan de andere kant van het kanaal worden een 20tal vleermuiskasten in bomen geplaatst.

Kees Stam controleert een vleermuiskast (foto: Maarten Zon)

 

werkbezoek KNMI en Stichtse Rijnlanden

Collega hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – HDSR – ontving het bestuur van HHNK op 14 juni. Maar eerst bij het KNMI langs. (meer…)

Rode Kei uitgereikt!

“Voorzitter,

Met het voorliggend voorstel voor Zeedijk ’t Horntje komt het CHI aan het eind van een langdurig besluitvormingsproces, immers de versterking van de waddendijk op Texel is al weer 10 jaar geleden ingezet.

Al hetgeen de voorgaande sprekers hebben gezegd zal ik niet herhalen, ook wij steunen van harte dit voorstel. Wat begon als een keetje op de Helderse zeewering is gaandeweg uitgegroeid tot een omvangrijke infrastructuur en een grote oppervlakte op Texel die met dit projectplan binnnendijks wordt gebracht en dezelfde bescherming krijgt tegen hoog water als andere binnendijks gelegen objecten.

Voorzitter, er is veel overlegd met belanghebbenden en andere overheden. Ook veel ingesproken tijdens de behandeling van de voorstellen over de positie van de Koninklijke NIOZ. En iedere keer werd de inzet van hoogheemraad Stam daarbij genoemd.

Zo sprak Karin Jonkers van Water Natuurlijk over “Luctor et Emergo” en Acta non Verba”. Mooie woorden voor de daadkracht van Stam.

We kunnen dit bevestigen en zijn trots op Hoogheemraad Stam en vinden hem een kei van een bestuurder. Een rode kei. En om onze waardering tot uitdrukking te brengen overhandig ik hem namens de PvdA-fractie graag het teken van erkentelijkheid, de Rode Kei. Het is niet een grote kei en dat heeft te maken met de voorkeur van Kees voor zand in plaats van keien bij dijkversterkingen. Maar net zo gemeend als een grote!”

namens de fractie, Fijko van der Laan

De Rode Kei is vervaardigd door Rutger Jan Bredewold.

rode kei

Overhandiging Rode Kei door Fijko van der Laan aan Kees Stam (eigen foto)

Privacybeleid op orde bij PvdA HHNK

 

De AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – is sinds 25 mei 2018 van kracht. Ook PvdA HHNK heeft hiermee te maken. (meer…)

Start verbetering Schermer boezemkade

Woensdag 30 mei zette Kees Stam, portefeuillehouder Waterveiligheid van HHNK, de eerste schop in de Schermerdijk bij molen De Otter te Oterleek. De dijk tussen Oudorp en Driehuizen, is afgekeurd en wordt de komende jaren versterkt door aan de binnenzijde van de dijk een pakket grond aan te brengen. (meer…)

Perspectiefnota 2019 – 2022

Regeren is vooruitzien. Daarom bespreekt HHNK elk voorjaar de kaders waarbinnen een meerjarige doorkijk is gevat. Voorheen heette dat een Meerjarenplan. Vanaf 2018 werken we met een Perspectiefnota. Die wordt zodanig ingericht dat het stuk beter aansluit bij de beleidscyclus (Waterprogramma). (meer…)

Agenda van de toekomst

Op initiatief van dijkgraaf Luc Kohsiek is het algemeen bestuur gestart met een serie oriënterende en verkennende bijeenkomsten over de ontwikkelingen rond de waterschappen. Het gaat om onze taakuitoefening in relatie tot klimatologische-, technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen. (meer…)

Complimenten voor jaarplan 2017

In de vergadering van het College van Hoofdingelanden op 9 mei jl is het jaarplan 2017 van HHNK vastgesteld. Veel complimenten voor de gedane zaken. (meer…)

Doe mee! Vragenlijst over het verkiezingsprogramma HHNK

Het bestuur PvdA Noord-Holland wil met dit PvdA Panel de leden én kiezers van Noord Holland al in een vroeg stadium bij het opstellen van de verkiezingsprogramma betrekken. Doe mee aan de vragenlijst over de prioriteiten. (meer…)