Projectplan Markermeerdijken aangenomen

Op 19 september heeft het Algemeen Bestuur van HHNK met 23 tegen 5 (VVD en 50Plus) stemmen het Projectplan Waterwet Markermeerdijken aangenomen. Ook de PvdA-fractie heeft voorgestemd. (meer…)

In tijden van droogte

De meest in het oog springende taken van het waterschap zijn bescherming tegen wateroverlast en waterveiligheid. Onze zorg over teveel water van boven en van buitenaf is onlosmakelijk verbonden met het feit dat Noord Holland voor 90 % beneden zeeniveau is gelegen. Wateroverlast zit in een klein hoekje als we onze waterkeringen en ons watersysteem – sloten, pompen en gemalen – niet op orde hebben. (meer…)

Nieuwe belastingvoorstellen niet sociaal

De Unie van Waterschappen heeft nieuwe voorstellen gemaakt voor de waterschapsbelastingen en legt die om advies voor aan de waterschappen. In de komende maanden spreken die erover. Zo ook ons waterschap HHNK. Wij vinden de voorstellen niet sociaal en geen echte verbetering. (meer…)

Markermeerdijken: discussie over projectplan

In de commissie Water en Wegen is op 5 september het Projectplan Markermeerdijken behandeld. Na een lange voorbereiding van 12 jaar en een uitgebreide inspraakprocedure heeft de Alliantie (samenwerking HHNK en private partijen) een dossier van zo’n 4000 pagina’s ter onderbouwing van de gekozen alternatieven aangeboden.

Participatie

De behandeling trok 13 insprekende belanghebbenden die aan de commissie nog eens hun opvattingen en mening over de versterking onder de aandacht brachten. De PvdA-fractie heeft alle begrip voor de geuite bezwaren. De versterking van de Markermeerdijken is een complexe opgave waarbij veel belangen in het geding zijn (waterveiligheid voor 1,2 miljoen inwoners en circa 25 miljard euro aan economische waarde, archeologische waarden, cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, natuur en recreatie). Ondanks de bewering van het tegendeel is de fractie van mening dat er veel ruimte is geweest voor participatie. Dat werd ook bevestigd in de bijgevoegde nota over maatschappelijke participatie.

Zienswijzen

Op het ontwerp projectplan zijn 141 zienswijzen ingediend die in een Nota van zienswijzen in 675 bladzijden grondig en zeer zorgvuldig met een reactie zijn beantwoord. Sommige zienswijzen hebben tevens geleid tot aanpassing van het projectplan. Op onze technische vraag over de monitoring van de zetting tijdens de uitvoering is uitgebreid en naar tevredenheid geantwoord.

MER

In de Trechteringsnota bij de stukken is goed beargumenteerd welke alternatieven wel en welke niet beschouwd worden in de MER (het Milieu Effect Rapport). De m.e.r.-commissie heeft in het advies gemeld dat alle redelijkerwijs in aanmerking komende alternatieven in beschouwing zijn genomen. De m.e.r.-commissie heeft alle ingediende stukken als voldoende beoordeeld en heeft aangegeven dat het milieu aspect voldoende kan worden betrokken bij de afweging van de belangen. De PvdA-fractie vindt daarom dat verder uitstel om nog weer nieuwe alternatieve oplossingen te onderzoek verspilde moeite: dat levert niets op.

Levende dijk

Voor de PvdA staat de waterveiligheid voorop. De Markermeerdijken dienen op basis van de wet daarom versterkt te worden. Dat zal gepaard gaan met een forse ingreep in een provinciaal monument. We realiseren ons dat een dijk, en zeker deze dijk, echter een ‘levend’ object is. Het is in de loop der eeuwen al vele malen aangepast, verbeterd, verplaatst, verhoogd en veranderd. Het is een dijk die voortdurend een ander aanzicht heeft gekregen. Die veranderingen zichtbaar maken en houden is wat ons betreft onderdeel van de uitvoering van dit project.

Vervolg

Op woensdag 19 september zal het algemeen bestuur in zijn vergadering een besluit nemen over het voorgestelde projectplan.

 

 

Foto’s Uitdam: Experiencewaterland.nl

Klaine hoisies

Tiny houses – klaine hoisies in het Zaans – zijn politiek populair geworden. Daar heeft ook HHNK mee te maken gekregen. Op het voormalige terrein van de gasfabriek aan de Helderseweg in Alkmaar hebben zich bewoners in vier zulke mini-huisjes gevestigd. En het mogen er van de gemeente vijf worden, voor een periode van vijf jaar. (meer…)

Inbreng gevraagd op verkiezingsprogramma PvdA – HHNK

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats, samen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De PvdA is gestart met de inhoudelijke voorbereidingen. De programmacommissie van PvdA HHNK benadert daarom verschillende organisaties en belangengroepen waarmee het schap samenwerkt. (meer…)

Meer waterveiligheid, natuur en recreatie op Texel

De Prins Hendrikzanddijk op Texel wordt versterkt. Dat gebeurt met 5 miljoen m3 zand over een lengte van 3 km. De werkzaamheden zijn gestart op 25 juli. (meer…)

Dijk en vleermuizen gered!

“Als we niets doen, lopen we het risico dat het Alkmaardermeer leegloopt in de Heerhugowaard (polder).”

Kees Stam, dagelijks bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, heeft het over de bomen op de Westdijk, tussen het kanaal Alkmaar-Kolhorn en de N242. (meer…)

werkbezoek KNMI en Stichtse Rijnlanden

Collega hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – HDSR – ontving het bestuur van HHNK op 14 juni. Maar eerst bij het KNMI langs. (meer…)