Verkiezingsprogramma PvdA HHNK 2019 – 2023

De verkiezingen voor de waterschappen zijn op 20 maart 2019. Het verkiezingsprogramma PvdA – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 2019 – 2023 is op 10 november jl vastgesteld door de gewestelijke ledenvergadering. (meer…)

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld

In de gewestelijke vergadering van 10 november jl is zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst van de PvdA voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgesteld. De waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart 2019. (meer…)

Begroting 2019

Een bescheiden verhoging van de tarieven, zonneparken en veel werk aan dijken, zuiveringen en watergangen. De bestuurders van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bespreken de laatste begroting van deze bestuursperiode.

In de commissies BMW en W&W werd op 31 oktober de begroting 2019 voor de eerste keer besproken. De commissie Bestuur, Middelen en Waterketen behandelde het algemene (financiële) beeld en, zoals de naam al zegt, de hoofdstukken die gaan over bedrijfsvoering en de waterketen. In de commissie Water en Wegen werden behandeld de hoofdstukken over waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, gezond water en veilige (vaar)wegen. De begroting 2019 is de uitwerking van de eerste jaarschijf van de in juni goedgekeurde Perspectiefnota (PN). Deze PN geeft een meerjarig beeld van de ontwikkelingen die de komende tijd op ons waterschap afkomen zoals klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Werd er in de PN nog uitgegaan van een stijging van de waterschapsbelastingen met ongeveer 0,9%, dan komt de begroting 2019 nu op een gemiddelde stijging van 1,5% als gevolg van salarisstijgingen voor het personeel, hogere kosten door de economische groei en inflatie. De PvdA-fractie vindt dat acceptabel. Eigenlijk zouden de waterschapsbelastingen zelfs meer moeten stijgen maar door het inzetten van de reserves (watersysteem en zuivering) kan de stijging worden beperkt. De watersysteemreserve gaat daardoor in 2019 wel negatief worden door het overloopeffect van het resultaat van 2018.

Wat gaat het waterschap in 2019 doen met dat belastinggeld?

  • Op gebied van waterveiligheid (54,1M€) worden de versterkingsopgaven uit het HWBP (Hoogwater Bescherming Programma) voortgezet: er wordt gestart met de Markermeerdijken en er wordt doorgegaan met versterking op Texel en bij Den Oever. En er moeten ook in 2019 de noodzakelijke beoordelingen van dijktrajecten worden uitgevoerd.
  • Om wateroverlast te beperken (57,8M€) wordt de laatste van 120 polders op orde gebracht, renoveren en vervangen we gemalen, maken afspraken over de overname van stedelijk water en uiteraard zorgen we voor de afvoer van overtollig water.
  • Voor het voorkomen van watertekort (0,9M€) komt het vooral aan op plannen maken, zoals de afgelopen zomer heeft geleerd. Daarbij maken we gebiedsgerichte afspraken onder andere over de verdringingsreeks. Via het zogenoemde Landbouwportaal worden agrariërs met subsidie gestimuleerd om maatregelen te nemen in hun bedrijfsvoering.
  • Voor gezond water (6,3M€) worden weer enkele vismigratieknelpunten opgelost en wordt een maatregelenpakket opgesteld dat ervoor zorgt dat het waterschap voldoet aan de waterkwaliteitsdoelen voor 2027.
  • Voor schoon water wordt gewerkt aan verduurzaming van de zuiveringinstallaties en worden plannen voor vernieuwing gemaakt. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke aanpak van microverontreinigingen.
  • Voor de veilige (vaar)wegen (23,3M€) gaan we door met de overdracht van de buitenwegen aan gemeenten (loopt door tot 2025). De wegen die het waterschap nog beheert worden als goed huisvader op orde gehouden. Met de provincie evalueren we het contract over de vaarwegbeheertaak.
  • Het waterschap bereidt zich voor op verandering van de waterschapsbelastingen. De waterschapsverkiezingen van 2019 vragen extra aandacht. Communicatie en het benutten van tien iconische erfgoedobjecten zullen bijdragen aan een groter waterbewustzijn van de inwoners. Er komen twintig participatiebanen bij en er wordt een systeem ontwikkeld voor de social return bij aanbestedingen.

De PvdA-fractie heeft geen bedenkingen bij het begrotingsvoorstel, dat op 14 november in het algemeen bestuur zal worden besproken. Op het gebied van klimaat en energie is HHNK goed bezig (denk maar aan alle zonneparken bij de zuiveringen) en ook de reguliere taken worden adequaat uitgevoerd voor onze ca. 1,2 miljoen inwoners, op een oppervlakte van 1.964 km2, met 140 km2 open water en voor 92% onder zeeniveau.

Forse kritiek op aanpassing belastingstelsel – UPDATE

Het voorstel van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen behelst verschillende wijzigingen in het huidige belastingstelsel van de waterschappen. Vanuit een aantal uitgangspunten (zoals toekomstbestendig, transparant en uitlegbaar) en leidende principes (profijt en kostenveroorzaking) zijn voorstellen gedaan voor onder andere de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Discussie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: (meer…)

Transplantatie van kwelders op Texel

Bij de versterking van de waddendijk op Texel is een zandige oplossing gekozen. De Prins Hendrikzanddijk zal net als de Hondsbossche Duinen een gebied worden met duinen, strand en natuur, gelegen voor de dijk. Een kweldergebiedje met bijzondere vogels en planten komt hierdoor onder het zand. Dus worden kwelders verplaatst. Een wereldprimeur. (meer…)

Waarom naar de stembus voor de waterschappen?

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en voor de leden van het Algemeen Bestuur Waterschap. Hè, het wat??? (meer…)

Motie verruiming kwijtschelding aangenomen

Tijdens de algemene bestuursvergadering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 17 oktober jl is de kwijtscheldingsregeling van HHNK geëvalueerd. De fractie van de PvdA heeft deze gelegenheid aangegrepen om een motie in te dienen ter verruiming van het kwijtscheldingsbeleid voor ZZP-ers. De motie werd unaniem aangenomen. (meer…)

Watersymposium 2018

Op donderdag 18 oktober organiseerde het waterschap HHNK het jaarlijks terugkerende watersymposium. Deze netwerkmiddag stond in het teken van een afronding van de Agenda voor de toekomst waarover we eerder hebben geschreven. (meer…)

EXPO Dijk in Uitvoering geopend

Wat komt er kijken bij een dijkversterking? Waarom is het nodig? Welke belangen spelen een rol? Hoe bouw je een dijk op slappe grond? Wat betekent het werk voor de natuur? En wie werken er aan de dijk? Op deze en nog veel meer vragen geeft de EXPO Dijk in Uitvoering antwoord. (meer…)